1 Middelgrote stad, verbonden met buurgemeenten

Door vergrijzing, ontgroening en de trek van het platteland naar de stad kwam Gorinchem op een tweesprong terecht: gaan we mee met de groei van de Randstad of niet? We kozen vol overtuiging voor groei. Daardoor hebben we anno 2032 zo’n 40.000 inwoners. Investeringen in woningbouwprogramma’s en bereikbaarheid hebben Gorinchem op de kaart gezet, zoals de zelfrijdende auto.

Binnen de huidige stadsgrenzen maakten leegstaande winkels, kantoren en bedrijfspanden plaats voor woningen. Waar nodig zijn bedrijven actief verplaatst om hiervoor ruimte te bieden. Maar we hebben niet alles volgebouwd. Gorinchem is nog steeds een overzichtelijke stad met veel groen, biodiversiteit en ruimte. Gorinchem maakt deel uit van een fijnmazig en hoogwaardig openbaar vervoernetwerk dat de hele randstad omvat. De A27 en A15 zijn verbreed. We experimenteren met innovatieve bereikbaarheidsconcepten.

Nieuwe en jongere inwoners hebben onze stad ontdekt, waardoor we beschikken over meer arbeidskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers. Onze aantrekkingskracht op inwoners, bedrijven en een grote groep telewerkers is groot. Dankzij de groei van het inwoneraantal hebben we uitstekende stedelijke voorzieningen waarvan ook onze omgeving graag gebruik maakt.

Wonen en bereikbaarheid

Woningmarkt
Op 1 januari 2018 heeft Gorinchem 36.200 inwoners en bedraagt het aantal woonruimten 16.707. De gemiddelde woningbezetting komt daarmee uit op 2,16 bewoners per woonruimte. Met de realisering van het nog lopende woonprogramma met nog zo’n 1.200 te bouwen woningen wordt de ambitie om door te groeien naar 40.000 inwoners in 2032 niet gerealiseerd. Groei, ook al is deze beperkt, biedt echter de beste garanties om voorzieningen minimaal op peil te kunnen houden en desgewenst, verder uit te bouwen. Volgens Stadsbelang nodigt de “Visie van de Stad” op het gebied van wonen daarom uit tot aanpassing en uitbreiding van het lopende woningbouwprogramma, waarmee tegelijkertijd geanticipeerd wordt op nieuwe- en veranderende vraag- en aanbodverhoudingen. Ontwikkelingen als de toenemende vergrijzing, het meer aan de stad willen binden van jongeren, meer diverse samenlevingsvormen, verduurzaming, maar ook trends als de trek vanuit de grote steden naar kleinere, aantrekkelijke woonkernen (als Gorinchem), stellen nieuwe eisen aan de omvang en de kwaliteit van onze woningvoorraad. Stadsbelang wil, dat in de komende raadsperiode wordt onderzocht, op welke wijze de komende jaren, in het kader van het groeiscenario naar 40.000 inwoners in 2032, beter wordt ingespeeld op de veranderende behoefte en vraag. Daaraan worden niet alleen de lopende bouwprogramma’s bijgesteld, maar wordt ook de transformatieopgaaf nader uitgewerkt.
Transformatie, huisvesting jongeren
Onze maatschappij verandert snel. Trends als vergrijzing en ontgroening, digitalisering en robotisering, verduurzaming, economische ontwikkeling, veranderd koopgedrag (internet) hebben consequenties voor ons vastgoed. In de stad bevinden zich op tal van plaatsen leegstaande kantoren, winkels en bedrijfspanden. Dit is ongewenst. Lege gebouwen, winkels en bedrijfspanden worden -waar mogelijk- of omgezet naar woonruimte, of maken daarvoor plaats. Stadsbelang wil, dat de gemeente deze transformatie faciliteert door een welwillend en stimulerend beleid en, als dat noodzakelijk of gewenst is, transparant en flexibel met (omgeving)regels omgaat. De transformatieopgaaf biedt extra kansen om middels vernieuwende huisvestingsvormen jongeren/studenten aan de stad te binden.

Huisvesting voor ouderen
Het Rijk en de gemeente Gorinchem willen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen (zorgbeleid). Gorinchem kent weliswaar een redelijk aanbod van zelfstandige, seniorvriendelijke woningen, maar de kwaliteit daarvan sluit steeds minder aan bij de veranderende vraag.
Dat betekent, dat bestaande woningen moeten worden getransformeerd en/of aangepast en dat nieuwe passende woningen worden gebouwd. Stadsbelang kan zich niet vinden in de maatschappelijke trend dat onzelfstandige huisvesting voor zorgbehoevende ouderen, zoals dat onlangs nog met huize St. Clara is gebeurd, steeds verder wordt afgebouwd. Vanuit zelfstandig wonen in één stap door naar het verpleeghuis vindt Stadsbelang maatschappelijk gezien niet te verantwoorden en eigenlijk dus gewoon asociaal. Stadsbelang zet zich daarom in voor de realisatie in Gorinchem van een zogenaamd ‘Ben Oude Nijhuis-huis’. Stadsbelang wil zich er verder voor inzetten, dat gemeente, financiers, zorginstellingen en Poort6 beter met elkaar gaan samenwerken om voor de oudere inwoners van Gorinchem zo geschikt en betaalbaar mogelijke oplossingen voor hun huisvesting te realiseren.

Verbonden met randstad en Brabant, infrastructuur en vervoer
Onze stad is centraal gelegen in Nederland. Twee belangrijke verkeersaders (de belangrijke oost-westverbinding A15 en de drukke noord-zuidverbinding A27) kruisen elkaar bij Gorinchem. Het belang van de centrale ligging van de stad is gediend bij het oplossen van de fileproblematiek. Het verbreden van de A27 en de (overigens weer vertraagde) bouw van de nieuwe Merwedebrug dragen weliswaar belangrijk bij aan deze oplossing, maar zonder de toekomstige verbreding van de A15 blijft het risico van verkeerscongestie rond Gorinchem gewoon bestaan. Stadsbelang zet zich er voor in, dat Gorinchem, samen met andere gemeenten langs de A15 en zoals dat ook bij de verbreding van de A27 heeft gewerkt, een lobbygroep vormen die zich volledig richt op verbreding van de A15.

Op het spoor is Gorinchem in oost-westelijke richting verbonden met Dordrecht en Geldermalsen. Voor het personenvervoer is de Merwede-Lingelijn een succes. Het goederenvervoer wordt van west naar oost (en terug) van de Rotterdamse haven tot in Duitsland bediend door de Betuwelijn. In de noord-zuid richting ontbreekt in het spoorwegnet een belangrijke schakel. De aanleg van een nieuwe spoorlijn van Breda naar Utrecht langs Gorinchem heeft in het verleden op de landelijke agenda gestaan. De lobbygroep van gemeentes langs de A27 kan opnieuw worden ingezet om de haalbaarheid van een mogelijke aanleg van deze spoorlijn te onderzoeken. Stadsbelang wil activiteiten die kunnen leiden tot hernieuwde studie naar de aanleg van een spoorverbinding Breda-Utrecht, waar mogelijk en nodig, stimuleren. Ook voor de verdere ontwikkeling van onze (regionale) economie kan de aanleg van een spoorlijn Breda-Utrecht van belang zijn. Het personenvervoer in de randstad wordt in de toekomst verder verbeterd door de aanleg van een randstadlijn. Het tracé van de Merwede-Lingelijn (geheel of gedeeltelijk) kan onderdeel gaan uitmaken van deze randstadlijn. Doel is om Gorinchem in de toekomst ook per (dubbel)spoor nog beter te ontsluiten met de randstad. Het (blijven) verbeteren van het verkeer en vervoer rondom onze stad heeft daarmee de voortdurende aandacht van Stadsbelang. Dat geldt ook voor het verbeteren van de verkeersinfrastructuur en de bereikbaarheid binnen en direct rondom onze stad. Hierna meer daarover.