Ambitie 10. Vernieuwen door aantrekkelijkheid voor jonge generatie

Gorinchem is de trend van ontgroening tegengegaan. Door uitstekende bereikbaarheid, goede opleidingen, economische kansen en een prettig leefklimaat hebben jongeren en jonge gezinnen onze stad als woonplaats ontdekt. Het aandeel van jongeren in de totale bevolking is toegenomen.

Op de woningmarkt wordt rekening gehouden met de wensen van jongeren en jonge gezinnen. Er zijn kleinschalige wooneenheden in de bruisende binnenstad, waaronder huisvesting voor studenten. In de andere wijken krijgen jongeren huurkorting in ruil voor hulp aan ouderen in de buurt. Nieuwe woonvormen als tiny houses bieden flexibele en betaalbare woonruimte.

We hebben kortom geïnvesteerd in een hele keten die de stad aantrekkelijk maakt voor jongeren: onderwijs, stages, sport, uitgaan, wonen, banen en goede bereikbaarheid. Grootschalige culturele evenementen, funshoppen en breed geschakeerd hoger onderwijs in de grote steden om ons heen zijn goed bereikbaar. Onder andere door het fijnmazige en hoogwaardige openbaar vervoernetwerk waar Gorinchem deel van uitmaakt.

Jongerenwerk
Opgroeien kan een uitdagend traject zijn. Om kwetsbare jongeren te kunnen helpen en beschermen, is het van belang dat de gemeente voorziet in goed en onafhankelijk jongerenwerk, die niet werkt vanuit een geloofsovertuiging of politieke ideologie. Jongerenwerk moet voor ieder kind toegankelijk zijn. Stadsbelang is dan ook voorstander van het ondersteunen en stimuleren van onafhankelijke organisaties die gespecialiseerd zijn in jongerenwerk. Door het stellen van gezamenlijke afspraken en doelstellingen (scholing, sport, cultuur, etc.) kunnen we gericht werken aan een prettige jeugd voor onze kinderen waar de cohesie al begint.

Voorzieningen
Stadsbelang vindt het belangrijk dat iedere inwoner van Gorinchem voldoende voorzieningen ter beschikking heeft om te kunnen recreëren en ontwikkelen. De komende periode zal Stadsbelang zich dan ook inzetten om waar nodig meer voorzieningen te realiseren of om bestaande voorzieningen te behouden en onderhouden.

Momenteel zijn de voorzieningen voor jongeren in de gemeente met name gericht op de jongste generaties en ontbreekt het in grote delen van de gemeente aan voorzieningen voor jongeren tussen 12-20 jaar. Hierdoor ontstaan ongewenste “hangplekken” met een negatief imago en effect op hun omgeving. Stadsbelang wil dan ook in de komende raadsperiode samen met deze jongeren werken aan voorzieningen die passen bij de tijd van nu om ook deze generatie een plek in de stad of in de wijken te bieden. Bijvoorbeeld in de vorm van buurthuizen in elke wijk.

Aanvullend wil Stadsbelang Gorinchem haar ondernemers gericht op de doelgroep 20-35 ondersteunen en waar nodig de ruimte te bieden om zich verder te ontwikkelen. Wat Stadsbelang Gorinchem betreft mogen oude tijden herleven, waarin Gorinchem de hoogste kroegdichtheid heeft van het land.

Huisvesting
De transformatie van leegstaand vastgoed biedt kansen om binnen bebouwd stedelijk gebied in te spelen op de nieuwe vragen in de woningmarkt, zoals die van studenten en van jongeren die zelfstandig willen wonen. Jongeren willen graag in of in de nabijheid van de binnenstad of andere wijken

wonen. Door de transformatie van leegstaande winkels, kantoren en bedrijfspanden naar woonruimte ontstaan er ook mogelijkheden voor deze doelgroep om passende (betaalbare) woonruimte te kunnen betrekken. Stadsbelang zet zich de komende raadsperiode in voor het verder uitwerken en realiseren van de transformatieopgaaf en voor de woonmogelijkheden van de jonge Gorcumers.

Stadsbelang Gorinchem maakt zich sterk voor de volgende onderwerpen:

  • Beschikbaarheid jongerenwerk in Gorinchem moet blijven, maar wel toetsbaar naar concrete doelstellingen
  • Meer voorzieningen en evenementen voor de doelgroep 12-20 jaar
  • Ruimte bieden aan ondernemer gericht op de doelgroep 20-35 jaar
  • Juiste diversiteit aan woningen, meer starterswoningen en ruimte op de woningmarkt om door te stromen binnen Gorinchem

Alternatieve woonvormen de ruimte bieden om de vraag aan woonruimte te kunnen invullen