11 Vernieuwende open vesting

Gorinchem is in 2032 een ‘open vesting’. We staan dan (inter)nationaal bekend om onze historische binnenstad in een schitterende omgeving. De vesting is onze parel, het icoon dat onze lokale samenleving verbeeldt. Oud en nieuw worden erin verbonden, bestaande en nieuwe vormen van bedrijvigheid, winkels, horeca, toerisme en cultuur vormen er een samenhangend geheel. We zijn trots op ons bijzondere erfgoed in de vesting (en daarbuiten). De gebouwen en het openbaar gebied in de vesting zien er piekfijn uit.
Tegelijkertijd is de historische binnenstad geen museum. Vergeleken met andere vestingsteden is juist het levendige en open karakter van Gorinchem uniek en dat koesteren we. Dat vraagt om een actieve aanpak en investeringen door ondernemers, inwoners en gemeente. Dankzij hun gezamenlijke inspanningen ontmoeten Gorcumers en bezoekers elkaar bij evenementen, culturele activiteiten en in de horeca. Hier wordt geleerd, gewerkt, geleefd en genoten. Dat is Gorinchem in 2032!

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang voor de periode 2018-2022, “Samen werken aan de stad”, beoogt eerste aanzetten te geven voor de verdere uitwerking van de: “Visie van de Stad”, in richting van de op de horizon geplaatste stip (2032; het jaar, waarin 650 jaar stadsrechten wordt gevierd). Gorinchem is anno 2032 een ‘open vesting’. Resteert de vraag, of de gemeente de samen met andere partijen in de visie van de stad neergelegde ambities, ook in financiële zin kan waarmaken.

Financiën en gemeentelijke lasten
Stadsbelang staat voor efficiënt financieel beleid en een jaarlijks sluitende begroting. Daarnaast houdt de positie van het grondbedrijf de volledige aandacht. Het blijft daarbij overigens van groot belang om de verschillende grondposities te voortvarend (verder) te ontwikkelen; zeker nu de (economische) randvoorwaarden daarvoor weer gunstig zijn. Het aantrekken van de woningmarkt levert hieraan een belangrijke bijdrage, maar een actieve beheersing van de risico’s binnen het grondbedrijf (risicomanagement) blijft zonder meer noodzakelijk. In het kader van de herbeoordeling van de financiële positie van de gemeente vindt Stadsbelang het belangrijk om de in verband met risicomanagement berekende risico’s, mede in verband met de verbeterde economische omstandigheden, nog eens kritisch tegen het licht te houden. Het effect hiervan is naar onze verwachting, dat de financiële positie van de gemeente beter blijkt, dan tot nog toe is gepresenteerd en daarmee ook dat de gemeente niet behoeft weg te lopen voor de financiële inspanningen die de verdere uitwerking van de Visie van de Stad voor de gemeente oplevert.

Terughoudendheid blijft uiteraard geboden bij het verhogen van lokale lasten voor inwoners en ondernemingen. Het trendmatig verhogen van het tarief van de OZB is voor Stadsbelang geen automatisme. Stadsbelang is verder voorstander van reële tarieven van leges en vergunningen. Dit wordt bereikt door scherpe kostencalculaties ten grondslag te leggen aan de berekening van deze tarieven. Het is niet acceptabel, dat allerlei indirecte kosten via de tarieven op aanvragers wordt afgewenteld.