Ambitie 2. Verbonden diverse samenleving

Gorcummers waren al positief over het karakter van onze stad. Dankzij de verbinding tussen jong en oud en mensen uit alle sociale milieus hebben we dat gewaardeerde karakter behouden. We hebben ingezet op toegankelijkheid, letterlijk én figuurlijk. Iedere bewoner voelt zich hier Gorcummer, verbonden met de stad ongeacht culturele achtergrond, geloof, geaardheid of beperking.

Dankzij afspraken tussen overheid, bedrijven en andere partners kan iedereen sociaal meedoen. Niemand valt buiten de boot. Inwoners met verschillende achtergronden zetten gezamenlijk evenementen en buurtactiviteiten op en worden hierbij ondersteund. Onderwijs, podia en culturele instellingen in de stad zijn hierbij aanjagers en ondersteuners. Gorinchem is dankzij al die activiteiten een stad waar mensen elkaar gemakkelijk ontmoeten en leren kennen. Uiteraard is de stad ook voor mensen met een beperking goed toegankelijk. Daarmee voldoen we graag aan het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking.

Samenleving

Zorg
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de zorg. Het gaat onder meer om de taken die voorheen onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Arbeidstoeleiding (Participatiewet). Daarnaast is ook de jeugdhulp gedecentraliseerd. De zorg dichterbij de mensen organiseren en vermindering van bureaucratie zijn daarbij uitgangspunten. De uitvoering van de zorg is door de gemeente in enkele regionaal werkende organisaties belegd.

In het verleden heeft Stadsbelang het functioneren van deze organisaties al kritisch gevolgd. Omdat het nodig blijft, gaan we daar de komende jaren onverminderd mee door.

Jeugdzorg
Vooral op het gebied van de jeugdzorg blijft verbetering gewenst. Stadsbelang vindt, dat toegang tot de jeugdzorg het gehele jaar rond gegarandeerd moet zijn voor hen die daar recht op hebben. Kwetsbare jongeren met welke aandoening of beperking dan ook, krijgen de zorg die zij nodig hebben maar wel met gezond verstand. Geïndiceerde kinderen mogen nooit op wachtlijsten terechtkomen. Stadsbelang heeft zich de afgelopen jaren, ook in regionaal verband, ingespannen voor de jeugdzorg. Om de kosten beheersbaar te houden zal de Wet op Jeugdzorg strakker geregeld moeten worden.

Stadsbelang vindt dat De Dienst Gezondheid en Jeugd de zaken (veel) efficiënter moeten gaan regelen.

Thuiszorg
De Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) heeft tot doel om Gorcumers in staat te stellen zo lang mogelijk mee te doen in Gorinchem en zo lang mogelijk thuis te wonen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid passende ondersteuning te bieden aan inwoners die niet (volledig) op eigen kracht kunnen meedoen. De ondersteuning past bij de aanvrager en is bij voorkeur tijdelijk. De nadruk moet blijven liggen op preventie en algemene voorzieningen. Het voorzieningenaanbod moet toegankelijk blijven voor o.a. de begeleiding van senioren, chronisch zieken, mensen met een beperking en mensen met GGZ-problematiek. Onze burgers dienen te worden voorzien van de juiste ondersteuning (o.a. huishoudelijke hulp) op maat. De gemeente heeft met de WMO (meer) ruimte om algemeen toegankelijke en maatwerkvoorzieningen te organiseren.

Stadsbelang bevordert een zo adequaat mogelijke inzet van de toevertrouwde middelen binnen het beschikbare budget.

Standpunt AZC opvang vluchtelingen
Gorinchem heeft lange tijd een rol gespeeld in de opvang van vluchtelingen. Dat willen we ook de komende jaren blijven doen, als de situatie daarom vraagt. Stadsbelang stelt echter wel duidelijke eisen aan de plaats van huisvesting van deze vluchtelingen.

We zijn tegen grootschalige opvang in bestaande woonwijken. Noodlocaties voor opvang kunnen prima gerealiseerd worden aan de rand van de bebouwing, zoals we ook eerder in Gorinchem-Oost hebben gedaan. Dat was een prima woonlocatie voor de vluchtelingen en het had geen invloed op de samenhang en leefbaarheid van een bestaande woonwijk.

Wat betreft de huisvesting van statushouders zijn we ook duidelijk. Die komen terecht op de normale wachtlijsten als het gaat om toewijzing van permanente woonruimte. Het kan niet zo zijn dat Gorcumers niet aan woonruimte kunnen komen en nieuwkomers een voorkeursbehandeling krijgen.

Arbeid
Aanvragen voor uitkeringen op grond van de Participatiewet (arbeidstoeleiding) dienen zorgvuldig en snel te worden afgehandeld.

 De uitvoeringsorganisatie Avres, die werkt voor de regio Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden moet, wat Stadsbelang aangaat, gespreid in het gehele verzorgingsgebied gevestigd blijven. (https://www.avres.nl )

Welzijn
Binnen het welzijnswerk is, net als in de zorg, fors bezuinigd. Buurthuizen, multifunctionele accommodaties of anderszins te gebruiken algemene ruimten vervullen een belangrijke functie voor het welzijn van burgers. Het zijn voorzieningen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen en waar ze zich kunnen ontspannen. Bij gebleken behoefte blijft, wat Stadsbelang betreft, in iedere wijk en in de kern Dalem daarvoor een gebouw, of ruimte beschikbaar. Stadsbelang bevordert, dat bestaande buurthuizen, als Centraal Punt, Aanlegsteiger, Elzenhof, Rozenobel, Welzijnsruimte Gildenplein, Samen één Gorinchem en De Bogerd open kunnen blijven. Stadsbelang zet daarbij in op steun voor de visie dat bewoners zelf hun eigen buurtaccommodatie kunnen runnen, mits dit runnen ook daadwerkelijk haalbaar wordt gemaakt voor vrijwilligers. Waar het beheer van buurtvoorzieningen dat vereist, worden meer betaalde professionele krachten ingezet of behoort commercieel beheer tot de mogelijkheden.

Welzijnsvoorzieningen als de Kinderboerderij en de Klussendienst voor Ouderen kunnen rekenen op de steun van Stadsbelang, waarbij bekeken wordt of de Kinderboerderij voor breder gebruik (buurthuis) te benutten is. 

Ouderenbeleid
De samenleving vergrijst in toenemende mate. Het aantal ouderen neemt de komende jaren verder toe. Ouderen blijven overigens steeds vaker vitaal, zelfredzaam en zelfstandig. Ouderen willen de regie op hun leven in eigen hand houden en steeds vaker actief en betrokken blijven. Stadsbelang maakt zich daarom sterk voor het stimuleren van mobiliteit van ouderen en voor het participeren in maatschappelijke verbanden. Eenzaamheidsproblematiek en verborgen armoede worden voorkomen en bestreden. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven en wonen. Stadsbelang vindt het daarom van belang dat de gemeente zich inspant om de fysieke veiligheid in- en buiten de woning voor iedereen, maar specifiek ook voor ouderen, te verbeteren. In nieuwbouwprogramma’s is aandacht voor levensloopbestendig bouwen. Voornoemde en andere zaken op het gebied van ouderen vragen om een gemeentelijk ouderenbeleid binnen het sociaal domein.

Stadsbelang vindt daarom, dat één van de wethouders, de specifieke aandacht voor ouderen in portefeuille krijgt om niet alleen de positie en belangen van deze groep in onze lokale samenleving veilig te stellen maar ook te verbeteren.

Deze wethouder kan overzien en toezien op de stapelingseffecten van alle wet- en regelgeving, zoals het eigen risico in de basisverzekering, de eigen bijdragen voor zorg uit de WMO, kosten van woningaanpassingen en huurverhogingen in relatie tot inkomen.

Gehandicaptenbeleid
Stadsbelang vindt het belangrijk dat mensen met een handicap zoveel mogelijk aan de maatschappij kunnen deelnemen. Dat houdt in dat ieder onderdeel van het beleid van de gemeente in de fysieke ruimte steeds getoetst wordt aan redelijke eisen van gehandicaptenbeleid. Het gehandicapten platform is en blijft daarbij een belangrijke adviseur als het gaat om knelpunten weg te nemen die de mobiliteit in de stad beperken. Daarvoor in aanmerking komende raadsvoorstellen worden, naast het opnemen van een duurzaamheidsparagraaf, ook voorzien van een mobiliteitsparagraaf. Ook in het woningbouwprogramma wordt rekening gehouden met specifieke wensen en noodzakelijke behoeften van gehandicapten. Stadsbelang staat pal voor een veilig en toegankelijk Gorinchem.

Door het ANWB-predicaat “Allermooiste vestingstad van Nederland” en de toetreding tot het Unesco Werelderfgoed zullen meer mensen onze prachtige stad bezoeken. Stadsbelang Gorinchem is van mening dat onze stad voor eenieder toegankelijk, bereikbaar en uitnodigend dient te zijn. De afgelopen periode hebben wij ons met de motie “Gastvrij Gorinchem, een toilet voor iedereen” hard gemaakt voor het toegankelijke openbare toiletten in onze stad, welke unaniem is aangenomen door de gemeenteraad. Nu komt het aan op uitvoering geven aan deze motie, daarom zullen wij dit ook de volgende raadsperiode hoog op onze agenda zetten.

In juni 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap bekrachtigd daarom dient hier nu door de gemeente uitvoering aangegeven te worden, door dit mee te nemen in het huidige en toekomstige gemeentebeleid. Stadsbelang Gorinchem is van mening dat toegankelijkheid (en uitgankelijkheid) eerder vanzelfsprekend dan uitzonderlijk zou moeten zijn bij het uitvoeren van gemeentelijk beleid.

Iedereen dient in Gorinchem de weg te kunnen vinden ook mensen met een visuele beperking, daarom zijn wij voorstander van een goed netwerk van gidslijnen in onze stad, niet alleen van het station naar het stadhuis en naar de binnenstad, maar door geheel Gorinchem.

Iedereen die recht heeft op een invaliden parkeerkaart heeft in onze ogen ook recht op een parkeerplek dichtbij de eindbestemming. Daarom zullen wij ons sterk maken voor het handhaven van het aantal invaliden parkeerplaatsen in Gorinchem en indien er behoefte is dit aantal uitbreiden.

Dierenwelzijn
Dieren horen bij onze samenleving. Voor Stadsbelang is het welzijn van dieren een belangrijk gegeven dat veel mensen na aan het hart ligt. Dit geldt zowel voor huisdieren als voor vrij en in het wild levende dieren. De aanschaf van een huisdier moet geen impulsaankoop zijn. Er komt een behoorlijke verantwoordelijkheid bij kijken ook op financieel vlak (voeding, verzorging, dierenartskosten, sterilisatie e.d). Dieren kunnen het leven van mensen verrijken, geven afleiding, nodigen uit tot zorg en maken het gemakkelijker om met anderen contacten te leggen. Dieren kunnen zichzelf niet verdedigen tegen de manier waarop ze (soms) worden behandeld. Stadsbelang is dan ook van mening, dat naast de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven, ook voor de gemeente een rol is weggelegd bij de bescherming van dieren. Stadsbelang wil dat de gemeente een expliciete verantwoordelijkheid neemt voor het dierenwelzijn. Dat kan op gang worden gebracht door daarvoor gemeentelijk beleid te formuleren. Gespecialiseerde organisaties zoals dierenasiel, stichting Dieren Lot en Dierenambulance kunnen rekenen op de steun van Stadsbelang waar nodig. Ook de Kinderboerderij kan rekenen op de steun van Stadsbelang. Faciliteiten voor honden(bezitters) als uitrenveldjes, banken en prullenbakken worden gefinancierd uit de algemene middelen en niet uit de hondenbelasting. Hondenpoepzakjes zijn bij Waardlanden verkrijgbaar.

Stadsbelang stelt voor om de Hondenbelasting, zoals dat inmiddels in veel gemeenten al gebeurd is, af te schaffen. Wel willen we de handhaving op overlast hondenpoep intensiveren.

Plaagdierenbeheersing
Dieren waarvan de mens soms hinder ondervindt, noemen we plaagdieren, een verzameling plaagdieren een dierplaag. De Woningwet (Ww) en het Bouwbesluit bevatten voorschriften over het gebruik van een bouwwerk, open erf of terrein dat overlast door schadelijk of hinderlijk gedierte wordt voorkomen. Het bevoegd gezag (meestal de gemeente) heeft de taak toe te zien op de naleving van deze voorschriften.

De preventie en bestrijding van plaagdieren is verankerd in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). De wet bepaalt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de volksgezondheid bij het optreden van dierplagen en dus in gevallen dat die optreden nader onderzoek moet uitvoeren (bijv. inspectie van riolen) en in ernstige gevallen zelf handelend moet optreden. Volgens de WPG is de burgemeester verantwoordelijk voor de bestrijdingsmaatregelen als er gevaar is, of dreigt, voor de volksgezondheid.

Stadsbelang vindt dat bij de afweging of al dan niet plaagdierbeheersing moet worden uitgevoerd zorgvuldige toetsing moet plaatsvinden:

 1. Op de diersoort
 2. Op de omvang van de populatie
 3. Is er sprake van een gezondheidsrisico; onder bepaalde omstandigheden kunnen ratten een
  bedreiging vormen voor de volksgezondheid
 4. Is er sprake van schade; knaagdieren die schade aanrichten aan goederen en gebouwen
 5. Is er sprake van een veiligheidsrisico; denk aan ganzen in het verkeer
 6. Is er sprake van een omgevingsrisico; denk aan(wilde) konijnen in een park
 7. Is er sprake van een functioneel risico; denk aan mollen op een sportpark

Relevante websites om te raadplegen:

 1. Het Kennisinstituut voor duurzaam plaagdierbeheer https://kibo-ongedierte.eu/
 2. De website over de dierplaagbestrijding https://www.kad.nl/
 3. De branche van bestrijdingsbedrijven de NVPB https://www.nvpb.org/

De kosten voor plaagdierbeheersing (bestrijding) zijn wat Stadsbelang betreft:

 • In de publieke ruimte voor de gemeente/waterschap
 • In de particuliere ruimte voor de eigenaar
 • In de huursector voor de woningbouwvereniging/verhuurder i.o.m. de huurder

Stadsbelang Gorinchem maakt zich sterk voor de volgende onderwerpen:

 • De uitbreiding van het aantal toegankelijke openbare toiletten in onze stad
 • Het gemeentelijk beleid toetsen aan het VN-gedrag Handicap
 • Bij gemeentelijk beleid toegankelijkheid (en uitgankelijkheid) als randvoorwaarde te stellen
 • De uitbreiding van het aantal gidslijnen in onze stad (bijv. bij belangrijke winkel- en culturele centra)
 • Het huidig aantal openbare invaliden parkeerplaatsen te handhaven en bij behoefte eventueel het aantal uit te breiden, het gebruik van deze parkeerplaatsen dient gratis te blijven