2 Verbonden diverse samenleving

Gorcumers waren al positief over het karakter van onze stad. Dankzij de verbinding tussen jong en oud, nieuwkomers en ‘oude rot’, en mensen uit alle sociale milieus hebben we dat gewaardeerde karakter behouden. We hebben ingezet op toegankelijkheid, letterlijk én figuurlijk. Iedere bewoner voelt zich hier Gorkummer, verbonden met de stad ongeacht etnische of culturele achtergrond, geaardheid, geloof of beperking.
Dankzij afspraken tussen overheid, bedrijven en andere partners kan iedereen sociaal meedoen. Niemand valt buiten de boot. Inwoners met verschillende achtergronden zetten gezamenlijk evenementen en buurtactiviteiten op en worden hierin ondersteund. Onderwijs, podia en culturele instellingen in de stad zijn hierbij aanjagers en ondersteuners. Gorinchem is dankzij alle activiteiten een stad waar mensen elkaar gemakkelijk ontmoeten en leren kennen. Uiteraard is de stad ook voor mensen met een beperking goed toegankelijk. Daarmee voldoen we graag aan het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking.

Samenleving

Zorg
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de zorg. Het gaat onder meer om de taken die (voorheen) onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) vielen, nu de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Participatiewet (arbeidstoeleiding). Daarnaast is ook de jeugdhulp gedecentraliseerd. De zorg dichterbij de mensen organiseren en vermindering van bureaucratie zijn daarbij uitgangspunten. De uitvoering van de zorg is door de gemeente in enkele regionaal werkende organisaties belegd. De afgelopen periode heeft Stadsbelang het functioneren van deze organisaties kritisch gevolgd en ook in regionaal verband inspanningen geleverd die moeten leiden tot verbetering. Omdat dit broodnodig blijft, gaat Stadsbelang daar de komende jaren onverminderd mee door.

Jeugdzorg
Vooral op het gebied van de jeugdzorg is verbetering gewenst. Stadsbelang vindt, dat toegang tot de jeugdzorg het gehele jaar door gegarandeerd moet zijn. Zeker voor kwetsbare jongeren (jongeren met psychische/psychiatrische aandoeningen en/of verstandelijke beperkingen) moet er altijd voldoende zorgaanbod beschikbaar zijn. Geïndiceerde kinderen mogen nimmer op wachtlijsten terechtkomen. Ze moeten direct de gespecialiseerde zorg krijgen die nodig is. Stadsbelang heeft zich de afgelopen jaren ook op het terrein van de jeugdzorg, eveneens in regionaal verband, bijzonder ingespannen voor de jeugdzorg en zal dat ook de komende jaren, zolang de jeugdzorg niet optimaal georganiseerd en bekostigd is, niet aflatend blijven doen.

Thuiszorg
De Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) heeft tot doel om Gorkummers in staat te stellen zo lang mogelijk mee te doen in Gorinchem en zo lang mogelijk thuis te wonen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid passende ondersteuning te bieden aan stadsgenoten die niet (volledig) op eigen kracht kunnen meedoen. De ondersteuning past bij de aanvrager en is bij voorkeur tijdelijk. Het is mogelijk om meer nadruk te leggen op preventie en algemene voorzieningen en om het voorzieningenaanbod toegankelijk(er) te maken voor bijvoorbeeld de begeleiding van senioren, chronisch zieken, mensen met een beperking en mensen met GGZ-problematiek. De gemeente heeft met de WMO meer ruimte om algemeen toegankelijke en maatwerkvoorzieningen te organiseren. Er zijn dus meer mogelijkheden dan voorheen om bewoners te ondersteunen zonder een (individuele)
maatwerkvoorziening te hoeven verstrekken. In de praktijk is echter gebleken, dat de afgelopen jaren op verstrekkingen is bezuinigd, o.a. op huishoudelijke hulp. Opmerkelijk genoeg werd er op het budget van de WMO veel geld overgehouden. Hoewel dit geld gereserveerd blijft om weer ingezet binnen het zorg-domein, zijn mede daardoor kansen gemist om onze burgers van de juiste ondersteuning op maat te voorzien.
Stadsbelang bevordert een zo adequaat mogelijke inzet van de toevertrouwde middelen -binnen het beschikbare budget- waarbij wordt vermeden, dat aanzienlijke bedragen worden overgehouden. Middelen ten behoeve van de WMO worden niet opgepot, maar ingezet.

Arbeid, sociaal werk
Aanvragen voor uitkeringen op grond van de Participatiewet (arbeidstoeleiding) dienen zorgvuldig en snel te worden afgehandeld. De uitvoeringsorganisatie Avres, die werkt voor de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en waarvan het klantenbestand in belangrijke mate (zo’n 40%) uit Gorinchem afkomstig is, is en blijft, wat Stadsbelang aangaat, in Gorinchem gevestigd. Dit geldt ook voor het georganiseerd sociaal werk. Dat blijft, wat Stadsbelang betreft, zoveel mogelijk in Gorinchem geconcentreerd.

Welzijn
De gemeente bleek in de afgelopen periode niet in staat om een heldere visie te ontwikkelen op het welzijnswerk in Gorinchem. Het beheer van diverse buurtvoorzieningen werd op een ad hoc-manier georganiseerd met vrijwilligers; al dan niet (selectief) voorzien van subsidie. Van het idee om in de avonduren de gebouwen van de brede scholen beschikbaar te stellen als buurtvoorziening kwam eveneens niet veel terecht, omdat het beheer van die gebouwen in de avonduren niet was voorzien en georganiseerd. Buurthuizen, multifunctionele accommodaties of anderszins te gebruiken algemene ruimten vervullen een belangrijke functie voor het welzijn van burgers. Het zijn voorzieningen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen en waar ze zich kunnen ontspannen. Bij gebleken behoefte blijft, wat Stadsbelang betreft, in iedere wijk en in de kern Dalem daarvoor een gebouw, of ruimte beschikbaar. Stadsbelang zet daarbij in op steun voor de visie dat bewoners in principe zelf hun eigen buurtaccommodaties kunnen runnen, mits dit runnen ook daadwerkelijk haalbaar wordt gemaakt voor vrijwilligers. Verder zet Stadsbelang in op eenvoud en transparantie van de bureaucratische regels voor wat betreft subsidieverstrekking. Waar het beheer van buurtvoorzieningen dat vereist, wordt betaalde professionele arbeidskracht ingezet. Welzijnsvoorzieningen als Kinderboerderij en Klussendienst voor Ouderen houden de steun van Stadsbelang.

Ouderenbeleid
De samenleving vergrijst in toenemende mate. Het aantal ouderen neemt de komende jaren verder toe. Ouderen blijven overigens steeds vaker vitaal, zelfredzaam en zelfstandig. Ouderen willen de regie op hun leven in eigen hand houden en steeds vaker actief en betrokken blijven. Stadsbelang maakt zich daarom sterk voor het stimuleren van mobiliteit van ouderen en voor het participeren in maatschappelijke verbanden. Gorinchem Beweegt kan hierbij, wat Stadsbelang betreft, middels een tak die zich specifiek richt op ouderen (Gorinchem Beweegt Plus) worden ingezet. Daarnaast worden eenzaamheidsproblematiek en verborgen armoede voorkomen en bestreden. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven. Stadsbelang vindt het daarom belangrijk, dat de gemeente zich inspant om de fysieke veiligheid in- en buiten de woning voor iedereen, maar specifiek ook voor ouderen, duurzaam te verbeteren. Verder is er in nieuwbouwprogramma’s aandacht voor het levensloopbestendig bouwen. Voornoemde en andere zaken op het gebied van ouderen vragen om een gemeentelijk ouderenbeleid. Stadsbelang vindt daarom, dat binnen het college van burgemeester & wethouders een wethouder Ouderenbeleid nodig is om de positie en belangen van ouderen in onze lokale samenleving veilig te stellen. Daarbij is de onderlinge invloed van wetten en regels op elkaar erg groot en tegelijkertijd te vaak pas zichtbaar als het misgaat. Met het toenemende aantal ouderen in onze samenleving gaat dit ontsporen.

Een wethouder Ouderenbeleid kan integraal in het college hiervoor aandacht blijven vragen en vooraf anticiperen op nieuw beleid, zodat de negatieve gevolgen van deze stapeling van regels en wetten achteraf niet hersteld hoeft te worden.

Gehandicaptenbeleid
Stadsbelang vindt het belangrijk dat mensen met een handicap zoveel mogelijk aan het maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen. Dat houdt in dat ieder onderdeel van het beleid van de gemeente in de fysieke ruimte steeds getoetst wordt aan redelijke eisen van gehandicaptenbeleid. Het gehandicapten platform is daarbij een belangrijke adviseur. Het is schrijnend dat het gehandicapten platform ten aanzien van de openbare ruimte en voor (gemeentelijke) vele gebouwen in Gorinchem nog altijd om aandacht moet vragen voor de immer aanwezige, talrijke knelpunten die de mobiliteit in de stad beperken. In de komende raadsperiode worden op aanwijzing van het gehandicaptenplatform, maar ook planmatig, knelpunten in de openbare ruimte daadwerkelijk weggenomen. Daarvoor in aanmerking komende raadsvoorstellen worden, naast het opnemen van een duurzaamheidsparagraaf, ook voorzien van een mobiliteitsparagraaf. Ook in het woningbouwprogramma wordt rekening gehouden met specifieke wensen en noodzakelijke behoeften van gehandicapten. Stadsbelang zet zich in voor een veilig en toegankelijk Gorinchem.

Dierenwelzijn
Dieren horen bij onze samenleving. Voor Stadsbelang is het welzijn van dieren een belangrijk gegeven, dat veel mensen na aan het hart ligt. Dit geldt zowel voor huisdieren, als voor vrij en in het wild levende dieren. Dieren kunnen het leven van mensen verrijken, geven afleiding, nodigen uit tot zorg en maken het gemakkelijker om met anderen contacten te leggen. Dieren kunnen zichzelf niet verdedigen tegen de manier waarop ze (soms) worden behandeld. Stadsbelang is dan ook van mening, dat naast de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven, ook voor de gemeente een rol is weggelegd bij de bescherming van dieren. Stadsbelang wil, dat de gemeente meer expliciete verantwoordelijkheid neemt voor het dierenwelzijn. Dat kan op gang worden gebracht door daarvoor gericht gemeentelijk beleid te formuleren. Gespecialiseerde organisaties, zoals dierenasiel, stichting Dieren lot, dierenambulance en kinderboerderij kunnen, waar nodig en mogelijk, rekenen op de steun van Stadsbelang.

Hondenbelasting, plaagdieren
De grondslag voor de Hondenbelasting is willekeurig, doordat aan bezitters van (een) hond(en) in feite een extra belasting wordt opgelegd ten bate van de algemene middelen. Dit is onredelijk. Stadsbelang zet zich er daarom voor in om de Hondenbelasting, zoals dat in veel gemeenten inmiddels al is besloten, af te schaffen. Voorzieningen voor honden zijn ten laste van de algemene dienst en dus niet uitsluitend voor rekening van de hondenbezitters. Het dekkingsverlies als gevolg van de afschaffing van de hondenbelasting wordt gecompenseerd binnen de algemene middelen. Het afschaffen van de hondenbelasting ontslaat de gemeente overigens niet van de verplichting om, waar nodig of gewenst, regels te stellen aan het bezit van (een) hond(en). Hierbij valt te denken aan het aanlijnen, opruimen van uitwerpselen, etc. Voor Stadsbelang is het verder belangrijk, dat plaagdieren (ratten, muizen, wespen, etc.), waar noodzakelijk en gewenst, actief worden bestreden.