Ambitie 3. Verbonden wijken en voorzieningen

Gorcummers ontmoeten elkaar gemakkelijk, omdat ze gebruikmaken van dezelfde, hoogwaardige voorzieningen. Daarbij hebben we ingezet op kwaliteit boven kwantiteit: ook in 2032 heeft niet elke wijk alle voorzieningen. Winkels, zorgvoorzieningen en sportfaciliteiten zijn wel beter over de stad verdeeld, maar belangrijker nog: de voorzieningen die er zijn, zijn voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk.

Daardoor zijn er goede, snelle en veilige verbindingen voor fietsers en ander verkeer tussen de oost- en westkant van de stad. Hetzelfde geldt voor de routes van en naar de binnenstad en alle scholen. Knelpunten in de hoofdstructuur zijn hiervoor aangepakt. Innovatief vervoer, zoals elektrisch openbaar vervoer op afroep hebben de interne bereikbaarheid nog beter gemaakt. Daarmee zijn ook de verbindingen naar omliggende kernen verbeterd.

In 2032 zijn er meer ouderen in Gorinchem dan in 2022. Zij redden zichzelf vaak uitstekend, maar hebben gemiddeld wel meer zorg nodig. Die zorg moet aan huis worden geleverd, want dankzij de ondersteuning van mantelzorgers blijven mensen langer thuis wonen. Voor deze groep in het bijzonder is Gorinchem in 2032 een stad met goede welzijns- en zorgvoorzieningen.

Verkeer en vervoer
De gemeenteraad heeft op 23 januari 2020 de Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040 vastgesteld. De komende raadsperiode wordt uitvoering gegeven aan de Mobiliteitsvisie 2040 middels een uitvoeringsagenda.

Stadsbelang Gorinchem is van mening dat er meer ontsluitingen moeten komen, om een betere verkeersdoorstroming in en om onze stad te krijgen. De komende decennia vinden er grote investeringen plaats aan de rijkswegen A15 en A27 rondom onze stad, dit biedt meer koppelkansen voor Gorinchem. Een brugverbinding tussen de Nieuwe Wolpherensedijk en de Schelluinsestraat parallel aan de rijksweg A27 met een eventuele uitbreiding naar de Gildenwijk zou een mooie mee koppelkans kunnen zijn voor onze stad. Het voorkomen van sluipverkeer vanuit de rijkswegen dwars door onze stad is één van de items, waar wij onze pijlen op zullen richten, in onze ogen de belangrijkste oorzaak voor de filevorming op de Banneweg. Het ontvlechten van het langzame en het snelle verkeer heeft onze volle aandacht, omdat dit de verkeersveiligheid en de verkeers-doorstroming in onze stad ten goede komt. Stadsbelang Gorinchem is voor de structurele aanpak van vrachtverkeer door onze woonwijken en handhaven waar nodig, onze voorkeur heeft het om dit digitaal te laten plaatsvinden. Het is onwenselijk dat vrachtverkeer gebruikt maakt van onze woonwijken als doorgaande route om onze stad snel te doorkruisen en daarna alsnog de rijksweg te kiezen, daarom zal Stadsbelang Gorinchem zich hard maken om met een structurele oplossing te komen voor dit probleem, door bijvoorbeeld de ontwikkeling van een rondweg Gorinchem-Noord.

Door de coronacrisis is men steeds meer via internet gaan bestellen, waardoor er steeds vaker pakketbezorgers door onze straten rijden en overal en nergens deze pakketten worden aangeboden. Wij zijn van mening dat dit slimmer kan en meer op de toekomstgericht, daarom stellen wij voor om strategisch geplaatste logistieke hubs in Gorinchem te plaatsen voor bijvoorbeeld het bezorgen en ophalen van pakketjes, waardoor er in onze stad minder overlast is van pakketbezorgers. Een bijkomend voordeel is dat men niet de gehele dag thuis hoeft te blijven om op een pakketje te wachten. Er komen steeds meer elektrische auto’s in het straatbeeld, maar de oplaadfaciliteiten in en rondom de woningen zijn beperkt. Daarom stellen wij voor om slimme laadpleinen voor elektrische auto’s in woonwijken te realiseren. Dus niet wachten op een individuele aanvraag, maar toekomstgericht te faciliteren op basis van gezond verstand, hierdoor kunnen de kosten voor het realiseren van de laadpalen relatief laag gehouden worden. Gorinchem is een fietsstad bij uitstek, de afstanden binnen onze gemeentegrenzen zijn relatief klein en om de drukte op weg te omzeilen is de fiets het ideale vervoersmiddel.

Daarom stellen wij voor om de mogelijkheden van het realiseren van bewaakte fietsstallingen in en bij winkelgebieden met oplaadmogelijkheden te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren samen met de Gorcumse ondernemers. De bezettingsgraad van het parkeerterrein bij ons treinstation is dramatisch laag, wij zouden de bezettingsgraad van deze locatie vele malen hoger willen zien. Daarom stellen wij voor om samen met de Gorcumse ondernemers deze locatie om te turnen tot een P+R locatie, waar men als bezoeker van de binnenstad tegen een gereduceerd tarief kan parkeren en vervolgens lopend, met een pendelfiets of een elektrisch pendelbusje onze binnenstad kan bereiken. Daarbij moeten wij niet uit het oog verliezen, dat andere locaties in Gorinchem hier ook voor in aanmerking kunnen komen. De parkeervoorzieningen bij of nabij winkelgebieden in Gorinchem moeten toekomstbestendig en toegankelijk zijn voor eenieder, ook zijn wij van mening dat een hygiënische en toegankelijke toiletvoorziening bij deze parkeervoorzieningen eventueel tegen betaling een vereiste zou moeten zijn. Nu wij sinds 26 juli 2021 het predicaat “Unesco Werelderfgoed” bezitten, kunnen wij ook een extra aantal bezoekers verwachten aan onze prachtige vestingstad en dit zou een extra mooie toevoeging zijn voor onze stad. De komende decennia zullen er nieuwe woongebieden ontwikkelt gaan worden binnen onze gemeentegrenzen, daarom zijn wij van mening dat er voor deze nieuwe woongebieden nu al gekeken moeten worden naar verkeersverbindingen op bestaande dan wel toekomstige ontsluitingen. Met de komst van een Regionale Beroepen- en Innovatiecampus (RBIC) en Innovatie- en afstudeercentrum (IAC) in de wijk Schotdeuren zullen er veel meer scholieren aan het verkeer gaan deelnemen, Stadsbelang Gorinchem stelt voor om dit gebied te benoemen als veilige schoolomgeving en deze ook als zodanig in te richten. Daarom wil Stadsbelang Gorinchem de mogelijkheden onderzoeken van een doorlopende veilige fietsroute deels parallel aan de rijksweg A15, daarbij de overweging mee te nemen om de Handelskade middels een fietsbrug over het Merwedekanaal te verbinden met Lingewijk en deze daarna vloeiend over laten gaan in de nieuwe Lingebrug bij de Arkelsedijk/Spijksedijk.

Bewegen, spelen en sporten
Op 25 september 2019 is Gorinchem uitgeroepen tot Sportgemeente van het jaar 2019, dat geeft aan dat Gorinchem op de goede weg is. Stadsbelang Gorinchem is van mening dat wij hier nog extra stappen in kunnen maken. Gorinchem heeft goede binnen- en buitensportfaciliteiten, die behouden moeten blijven en waar nodig uitgebreid. Bewegen en sporten verbinden en dragen bij aan een gezonde stijl van leven voor jong en oud, daarom is Stadsbelang Gorinchem van mening dat wij hierin moeten blijven investeren, nu en in de toekomst. Jong en oud moeten kunnen blijven bewegen en sporten in onze stad, als zij daar behoefte aan hebben. Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Stadsbelang Gorinchem is van mening dat mensen die in armoede leven ook moeten kunnen sporten. Dit helpt hen niet alleen om een gezonde levensstijl na te streven, maar ook om in contact te blijven met de Gorcumse samenleving. Deze mensen moeten niet enkel geholpen worden met de financiering van hun contributie, maar zeker ook met de aanschaf van de sportbenodigdheden (nieuw of gebruikt – circulaire economie/duurzaam), andere gemeenten hebben hiervoor al mooie initiatieven voor in het leven geroepen. Dit is investeren in de fysieke en geestelijke gezondheid en vitaliteit van onze stad. In onze beleving zou Gorinchem Beweegt hierbij uitstekend kunnen ondersteunen. Stadsbelang Gorinchem hecht veel waarde aan het goed functioneren van (sport)verenigingen als bindende factor in de samenleving. De vereniging faciliteert en stimuleert, zowel fysiek als sociaal. Stadsbelang Gorinchem vindt het daarom belangrijk dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw met elkaar samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Duurzame samenwerkingsinitiatieven vanuit sportverenigingen moeten zeker omarmd worden door de gemeente en ondersteund worden waar mogelijk.

Sportverenigingen zullen door de gemeente ondersteund moeten worden om Inclusieve Sport aan te kunnen bieden. Veel sportverenigingen hebben niet de vrijwilligers om mensen met een beperking te begeleiden. De gemeente zou dit kunnen ondersteunen door vrijwilligers hiervoor kosteloos op te leiden of eventueel te ondersteunen met een deskundige. Het doel van de gemeente zou moeten zijn dat iedereen kan meedoen. Er moet niet enkel aandacht zijn voor breedte-, maar zeker ook voor topsport. Gorinchem is een centrumgemeente met de faciliteiten voor een verzorgingsgebied van ongeveer 120.000 inwoners.

Veel sportverenigingen in en om Gorinchem hebben niet de mogelijkheden om topsport binnen hun sportvereniging aan te bieden, daarom stellen wij voor om te kijken naar de mogelijkheden tot een samenwerkingsverband tussen de Gorcumse en omliggende sportverenigingen om alsnog in onze regio topsport te kunnen aanbieden, zodat wij onze sporttalenten kunnen aanbieden wat zij nodig hebben om zichzelf te kunnen door ontwikkelen. Gorinchem Beweegt zou hier wat ons betreft prima in kunnen ondersteunen. Veel sportverenigingen hebben nog niet de mogelijkheden om de jongste jeugd aan het sporten te krijgen, al komt daar langzaam, maar zeker wel verandering in. Daarom vindt Stadsbelang Gorinchem het belangrijk dat voor die doelgroep het Speelruimteplan 2018-2027 Gorinchem bestaat, zodat zij toch kunnen bewegen in hun eigen leefomgeving. Stadsbelang Gorinchem juicht het Speelruimteplan toe, maar is van mening dat dit een adaptief document moet zijn. Dus niet alleen opereren vanuit het plan, maar vooral opereren vanuit vraag c.q. behoefte vanuit de buurt of wijk. Komt er vanuit de buurt of wijk de vraag naar een speelgelegenheid, dan zijn wij van mening dat de gemeente hier serieus mee moet omgaan en niet enkel moet werken van uit een meerjarenplan met vastgestelde meerjarenbudgetten. Met andere woorden de gemeente moet oplossingsgericht met de bewoners in gesprek gaan om tot een gedragen uitkomst te komen en dit zeker niet op de lange baan schuiven. Speelgelegenheden in wijken en buurten zorgen er niet alleen voor dat onze jongste jeugd in beweging blijft, maar ook dat wij dagelijks in contact blijven met onze buren, jong en oud (sociale cohesie). Sporten in de openbare buitenruimte zal ook vanuit de gemeente gestimuleerd moeten worden, zorg voor meer aandacht en goed onderhouden speelpleintjes in de woonwijken. Ga het gesprek aan met sportverenigingen om clinics te organiseren of hen hierbij te ondersteunen waar nodig. Sporten begint buiten op straat, maar kan doorgroeien naar een sportvereniging. In Gorinchem moet iedereen kunnen bewegen, spelen en/of sporten.

Stadsbelang Gorinchem maakt zich sterk voor de volgende onderwerpen:

 • Het structureel oplossen van de filevorming op de Banneweg
 • Het voorkomen van sluipverkeer vanuit de rijkswegen A15/A27
 • Het onderzoeken van mee koppel kansen voor de herinrichting van de rijkswegen A15/A27
 • Een OV hub, een opstapplaats voor betere trein- en busverbindingen binnen en buiten Gorinchem
 • Veilige verkeersstromen in en om Gorinchem voor voetgangers-, fiets- en autoverkeer
 • Realisatie Station-Noord inclusief fietsovergang Handelskade (veilige fietsroute)
 • Slimme en veilige parkeervoorzieningen gericht op de toekomst en flexibel gebruik van parkeerplaatse
 • Slimme logistieke hubs voor stadsdistributie
 • Slimme laadpleinen voor elektrisch vervoer
 • De woonwijken ontlasten van structureel vrachtverkeer
 • Een veilige Oost-Westverbinding gericht op de toekomst
 • De mogelijkheden onderzoeken naar een rondweg Gorinchem-Noord
 • Verkeersverbindingen tussen bestaande en toekomstige woonwijken voor een betere verkeersdoorstroming gericht op de toekomst
 • Het digitaal handhaven van verkeersovertredingen, waar nodig
 • Dat de gemeente blijft investeren in bewegen en sporten
 • Dat de continuïteit van Gorinchem Beweegt gewaarborgd blijft in het sportbeleid als verbindende partij tussen de gemeente en de sportvereniginge
 • Dat het Speelruimteplan een adaptief document wordt, waarbij men opereert vanuit vraag c.q. behoefte
 • Dat gemeente in gesprek gaat met de bewoners om de mogelijkheden naar nieuwe openbare speelruimte te onderzoeken, als die behoefte er komt vanuit de bewoner
 • Dat iedereen in Gorinchem moeten kunnen bewegen, spelen en/of sporten