3 Verbonden wijken en voorzieningen

Gorcumers ontmoeten elkaar gemakkelijk, omdat ze gebruikmaken van dezelfde, hoogwaardige voorzieningen. Daarbij hebben we ingezet op kwaliteit boven kwantiteit: ook in 2032 heeft niet elke wijk alle voorzieningen. Winkels, zorgvoorzieningen en sportfaciliteiten zijn wel beter over de stad verdeeld, maar belangrijker nog: de voorzieningen die er zijn, zijn voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk.
Daardoor zijn er goede, snelle en veilige verbindingen voor fietsers en ander verkeer tussen de oost- en westkant van de stad. Hetzelfde geldt voor de routes van en naar de binnenstad en alle scholen. Knelpunten in de hoofdstructuur zijn hiervoor aangepakt. Innovatief vervoer, zoals elektrisch openbaar vervoer op afroep hebben de interne bereikbaarheid nog beter gemaakt. Daarmee zijn ook de verbindingen naar omliggende kernen verbeterd.
In 2032 zijn er meer ouderen in Gorinchem dan in 2017. Zij redden zichzelf vaak uitstekend, maar hebben gemiddeld wel meer zorg nodig. Die zorg moet aan huis worden geleverd, want dankzij de ondersteuning van mantelzorgers blijven mensen langer thuis wonen. Voor deze groep in het bijzonder is Gorinchem in 2032 een stad met goede welzijns- en zorgvoorzieningen.

Verkeer en vervoer
Stadsbelang stelt vast, dat er de afgelopen jaren op het gebied van knelpunten in de mobiliteit weliswaar het nodige op papier is gezet, maar ook dat er structureel nog weinig ondernomen is. Dat moet dus echt anders. De gemeente ontwikkelt daarom een mobiliteitsvisie, die zich niet uitsluitend richt op het oplossen van knelpunten. De mobiliteitsvisie moet toekomstgericht zijn en een doorkijk bieden naar het lange-termijn-doel van goede, snelle en veilige verbindingen voor fietsers en ander verkeer tussen de oost- en westkant van de stad. Daarbij wordt een globaal inzicht geboden in benodigde investeringsvolumes en wordt een gefaseerd uitvoeringsplan geschetst. In de komende raadsperiode wordt een door de raad vastgesteld verkeersstructuurplan en fietsplan daadwerkelijk uitgevoerd, waarbij, wat Stadsbelang betreft, tenminste de volgende knelpunten aan bod komen:

  • Het tracé Banneweg, rotondes Stadshuisplein en Tussen de Lange en Korte Brug, Wolfherensedijk, waarbij bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer op deze doorgaande route. De dagelijkse filevorming op met name de Banneweg tot aan de rotonde voor het stadhuis wordt afdoende opgelost.
  • Op de Haarsekaden worden fietsverkeer (vaak schoolgaande jeugd) en autoverkeer, waar mogelijk, fysiek van elkaar gescheiden.
  • De aanwezigheid van een aantal scholen vereist ook voor de Gildenweg een verkeersveiliger herinrichting.
  • Onderzocht wordt verder, of de parkeervoorziening nabij het station beschikbaar kan komen voor onbetaald, of betaalbaar parkeren, waardoor de bezettingsgraad van dit parkeerterrein dat dagelijks (vrijwel) leeg staat, stijgt naar 100%.
  • Parkeren in de binnenstad wordt uitgebreid, bijvoorbeeld in of nabij parkeergarage Kweeklust, waarbij er ook speciale aandacht is voor het parkeren van medewerkers van ondernemingen in de binnenstad.
  • De fietsenstalling bij het station wordt verbeterd en uitgebreid.
  • Het fiets-parkeren in de binnenstad wordt eveneens verbeterd en uitgebreid. Hierbij wordt onderzocht, of de realisatie van een bewaakte fietsenstalling mogelijk is.
  • Verder onderhoudt een duurzaam aangedreven (elektrisch) busje een uurdienst tussen woonwijken en binnenstad. Deze lokale busdienst wordt in gemeentelijk beheer georganiseerd. Zo mogelijk wordt het busje gereden door vrijwilligers.

Beweging en sport
Investeren in sport is voor Stadsbelang investeren in de toekomst van de stad. Sport verbindt en draagt bij aan een gezonde stijl van leven voor jong en oud. Sport moet toegankelijk zijn en dicht bij de mensen staan. Stadsbelang vindt, dat de gemeente niet alleen een zo breed mogelijk palet van sportaanbod in stand houdt, maar ook actief medewerking verleent aan de realisatie van nieuw sportaanbod en daarvoor benodigde (nieuwe) voorzieningen. Daarbij wordt zo efficiënt mogelijk omgegaan met bestaande sportaccommodaties. Nieuwe voorzieningen worden gerealiseerd, nadat gebleken is dat nieuw sportaanbod niet op bestaande sportaccommodaties geaccommodeerd kan worden. Oneigenlijk gebruik van sportaccommodaties wordt tegengegaan.

Stadsbelang hecht zeer aan het goed functioneren van (sport)verenigingen als bindende factor in de samenleving. De vereniging faciliteert en stimuleert, zowel fysiek als sociaal. Stadsbelang vindt het daarom belangrijk dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw met elkaar samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel als mogelijk te laten bewegen. Sportbeoefening en bewegen (al of niet in verenigingsverband) wordt ook gestimuleerd in relatie met de Gezonde Regio. Een stimulerende en uitvoerende rol blijft hierin weggelegd voor Gorinchem Beweegt. Gorinchem Beweegt richt zich daarbij ook op kwetsbare doelgroepen. Stadsbelang ondersteunt het organiseren van sportevenementen door sportverenigingen en particulier initiatief, waarmee zoveel mogelijk mensen met sport in contact worden gebracht. Mobiliteit in het kader van fietsen en wandelen wordt eveneens bevorderd.