Ambitie 4. Centrumstad verbonden met de omgeving

In 2032 is het Gorcumse voorzieningenaanbod een echte trekker voor mensen uit de wijde omgeving. Inwoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en het westen van het Gelderse rivierengebied bezoeken onze stad graag. Net als de Gorcumers zelf komen zij er winkelen, cultuur snuiven en evenementen bezoeken, werken, onderwijs volgen, of gaan hier naar het ziekenhuis. Als streekcentrum faciliteren we regionale bedrijvigheid en bieden we aantrekkelijke stedelijke woonmilieus.

De stedelijke voorzieningen zijn vanuit het omliggende gebied goed, snel en veilig bereikbaar. Omgekeerd kunnen inwoners van Gorinchem genieten van het mooie polder- en rivierenlandschap, dankzij een uitgebreid netwerk van recreatieve routes.

Bestuurlijk is er wel wat veranderd: door gemeentelijke herindelingen zijn rond Gorinchem grotere gemeenten ontstaan. Als gemeenten vullen we elkaar goed aan. We werken als gelijkwaardige partners samen op thema’s als duurzaamheid, recreatie en toerisme, regionale bereikbaarheid en arbeidsmarkt. Hoe we precies samenwerken en met wie, bepalen we op basis van onderwerp.

Als centrumstad verbindt Gorinchem de belangen van onze regio. We nemen regelmatig het initiatief om die belangen samen met onze partners in Den Haag te behartigen. Zo heeft een succesvolle, gezamenlijke lobby van regionale overheden en bedrijven in 2032 voor elkaar gekregen dat zowel de A27, als de A15 zijn verbreed. De lobby voor een spoorlijn Breda-Utrecht ondersteunen we van harte.

Winkels
De sterke groei van het winkelen op internet heeft het aanzien van de detailhandel veranderd. In de binnenstad was dit de afgelopen jaren zichtbaar door leegstand van winkelpanden. Winkelketens verdwenen en maakte plaats van andersoortige ondernemers. Met deze verandering wijzigt ook het karakter van winkelen, funshoppen wordt steeds belangrijker.

Stadsbelang wil de komende jaren sterk blijven inzetten op citymarketing en stadspromotie om zodoende de belangstelling in onze stad verder toe te laten nemen. Hiermee willen we creatieve en vooruitstrevende ondernemers ondersteunen om zodoende hun kwalitatief hoogstaande winkels toekomst te bieden in onze stad. “een ondernemer is van nature creatief, maak gebruik van de

creativiteit en expertise van de ondernemers”

(zie initiatief Warenhuis Binnenstad)

Daarnaast wil Stadsbelang de winkeltijden (nog) verder verruimen door ze nog meer te laten vullen naar de uitgangspunten van de nieuwe Winkeltijdenwet 2013. Dit houdt in, dat de ondernemers in principe zelf bepalen, wanneer en hoe lang zij geopend zijn. Hiermee wil Stadsbelang bereiken dat winkelend en ook de binnenstad bezoekend publiek niet voor gesloten deuren staan. Zeker nu de verwachting is dat de stad meer en meer bezoekers zal gaan aantrekken i.v.m. de benoeming van UNESCO werelderfgoed van de Hollandse Waterlinie en Gorinchem als de Allermooiste vestingstad van Nederland door de ANWB. Ondernemers moeten alle vrijheid krijgen om hier optimaal van te kunnen profiteren.

In de komende periode wil Stadsbelang doorpakken met de transformatie van het kernwinkelgebied om zodoende een hoogstaand winkelgebied te behouden en leegstand van winkelpanden te lijf te gaan. Winkelpanden buiten het kernwinkelgebied worden bij voorkeur (weer) geschikt gemaakt voor bewoning zonder verplichting.

Cultuur
Kunst en cultuur in de gemeente worden gestimuleerd. Een stad zonder cultuur is een stad zonder hart. Cultuur is als verbindende factor van belang voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Een goed en divers cultuuraanbod heeft een positief effect op de aantrekkingskracht van de stad en gemeente.

Stadsbelang zet zich dan ook in voor het behoud van klein en groot podium om daarmee aan te sluiten op de behoefte van bezoekers en inwoners van de gemeente. Bij deze podia dient er ruimte te zijn voor minimaal 30 optredens per jaar voor het lokale optredens binnen het sociaal cultureel programma als Koninklijke Harmonie de Bazuin, OKK Gorinchem, Schooloptredens, BreakSquad, multiculturele programma’s etc.

Amateurkunsten, muziekonderwijs & cultuureducatie
Naast de (sport)verenigingen kunnen ook de muziek- en culturele verenigingen en instellingen rekenen op de steun van Stadsbelang. Amateurkunsten worden adequaat gesubsidieerd en er mag geen verwatering van subsidie plaatvinden, doordat door de nieuwe beleidsregels meer disciplines en beoefenaars van amateurkunsten toegang krijgen tot subsidiëring. Naast een subsidie per contributie betalend lid blijft gerichte subsidie mogelijk, indien een subsidiabele stichting/vereniging voor zijn goede functioneren bijvoorbeeld afhankelijk is van (betaalde) beroepskrachten, zoals een dirigent, een professioneel artistiek leider, etc.

Stadsbelang maakt zicht er sterk voor, dat er voldoende geld wordt uitgetrokken voor de subsidiëring van amateuristische kunstbeoefening, muziekonderwijs en cultuureducatie. Waar er geen passende subsidieringen zijn wil Stadsbelang zich inzetten om waar mogelijk te ondersteunen en continuïteit te waarborgen. De gezonde continuïteit van kunst, muziek en cultuureducatie in Gorinchem moet, wat Stadsbelang betreft, gewaarborgd zijn.

Evenementen
Gorinchem is bekend om zijn vele, jaarlijkse evenementen als Jazz Festival, Zomerfeesten, Timmerdorp, Hippiefestival, Lingehaven concert, Open Havendag, Botenbeurs, Winterfestijn, Proxsys League, etc. Stadsbelang vindt deze evenementen belangrijk, omdat ze duurzaam bijdragen aan de aantrekkelijkheid van onze stad.

Uitgangs punt is, dat evenementen op een sluitende exploitatie gebaseerd zijn. De gemeente reserveert ieder jaar echter voldoende budget om daar waar nodig tegenvallers te kunnen opvangen. Zeker gezien de afgelopen jaren (corona-invloeden) vindt Stadsbelang dat de gemeente boven op dit budget extra geld beschikbaar moet hebben om deze en nieuwe evenementen in leven te houden.

Verder faciliteert de gemeente evenementen waar mogelijk en nodig met betrekking tot locatie, logistiek en jaarplanning. Een evenwichtige spreiding van evenementen over het jaar door middel van een dergelijke, strakke jaarplanning (evenementenkalender) voorkomt ongewenste samenloop van evenementen en is van belang om de veiligheid op een goede manier te kunnen garanderen en organiseren. Als zij elkaar kunnen versterken kan het in voorkomende gevallen aanbeveling verdienen om evenementen, zeker kleinere, wel degelijk gelijktijdig te laten plaatsvinden. Hierin zal de gemeente een verbindende rol spelen.

Stadsbelang Gorinchem maakt zich sterk voor de volgende onderwerpen:

  • Het sterk inzetten op citymarketing en stadspromotie voor het aantrekken van bezoekers
  • De winkel- en horecaopeningstijden volledig vrijgeven voor optimale ruimte ondernemer en bezoeker
  • Transformatie kernwinkelgebieden om leegstand te voorkomen en woningen te realiseren
  • Behoud klein en grootpodium voor Gorinchem met minimaal ruimte voor 30 lokale optredens
  • Adequate subsidiering voor amateurkunsten, muziekonderwijs en cultuureducatie

Ondersteuning lokale evenementen in budget, locatie, planning en toekomstbestendigheid