4 Centrumstad verbonden met de omgeving

In 2032 is het Gorcumse voorzieningenaanbod een echte trekker voor mensen uit de wijde omgeving. Inwoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en het westen van het Gelderse rivierengebied bezoeken onze stad graag. Net als de Gorcumers zelf komen zij er winkelen, cultuur snuiven en evenementen bezoeken, werken, onderwijs volgen, of gaan hier naar het ziekenhuis. Als streekcentrum faciliteren we regionale bedrijvigheid en bieden we aantrekkelijke stedelijke woonmilieus.
De stedelijke voorzieningen zijn vanuit het omliggende gebied goed, snel en veilig bereikbaar. Omgekeerd kunnen inwoners van Gorinchem genieten van het mooie polder- en rivierenlandschap, dankzij een uitgebreid netwerk van recreatieve routes.
Bestuurlijk is er wel wat veranderd: door gemeentelijke herindelingen zijn rond Gorinchem grotere gemeenten ontstaan. Als gemeenten vullen we elkaar goed aan. We werken als gelijkwaardige partners samen op thema’s als duurzaamheid, recreatie en toerisme, regionale bereikbaarheid en arbeidsmarkt. Hoe we precies samenwerken en met wie, bepalen we op basis van onderwerp.
Als centrumstad verbindt Gorinchem de belangen van onze regio. We nemen regelmatig het initiatief om die belangen samen met onze partners in Den Haag te behartigen. Zo heeft een succesvolle, gezamenlijke lobby van regionale overheden en bedrijven in 2032 voor elkaar gekregen dat zowel de A27, als de A15 zijn verbreed. De lobby voor een spoorlijn Breda-Utrecht ondersteunen we van harte.

Winkels
De sterke groei van het winkelen op internet heeft het aanzien van de detailhandel veranderd. In de binnenstad was dit de afgelopen jaren zichtbaar door leegstand van winkelpanden. Winkelketens verdwenen. Andersoortige ondernemers komen daarvoor in de plaats. Het karakter van het winkelen verandert. Funshoppen wordt steeds belangrijker. Dat biedt ook nieuwe kansen voor creatieve ondernemers in de detailhandel. Vooruitstrevende ondernemers passen hun winkelformules en openingstijden aan, aan de nieuwe vraag van het winkelend publiek. Kwalitatief hoogwaardige winkels hebben de toekomst en gelukkig is deze ontwikkeling ook in onze binnenstad in toenemende mate zichtbaar. Door citymarketing en stadspromotie neemt de belangstelling voor onze binnenstad verder toe. Stadsbelang wil daar ook de komende jaren sterk op blijven inzetten. Daarnaast wil Stadsbelang de winkeltijden verder verruimen door ze nog meer in te vullen naar de uitgangspunten van de nieuwe Winkeltijdenwet 2013. Dit houdt in, dat de ondernemers in principe zelf bepalen, wanneer en hoelang zij geopend zijn. Hiermee wil Stadsbelang bereiken, dat winkelend en ook overigens de binnenstad bezoekend publiek niet voor gesloten deuren staan. Verder helpt functieverandering van winkelpanden om de leegstand van die panden te lijf te gaan. Buiten het kernwinkelgebied gelegen woon-winkelpanden worden bij voorkeur (weer) geschikt gemaakt voor bewoning.

Cultuur
Kunst en cultuur in de gemeente worden gestimuleerd. Een stad zonder cultuur is een stad zonder hart. Cultuur is als verbindende factor van belang voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Een goed cultuuraanbod heeft een positief effect op de aantrekkingskracht van de gemeente. De aantrekkingskracht en de aantrekkelijkheid van Gorinchem heeft de laatste jaren fors ingeboet door bezuinigingen. Dit heeft concreet gevolgen gehad voor het zogenoemd groot podium. Stadsbelang is van mening, dat een stad als Gorinchem, naast de theaters Peeriscoop en ’t Pand, voor tal van activiteiten ook behoefte heeft aan een groter theater. Na onderzoek lijkt de keuze hiervoor zich toe te spitsen op een variant sloop van het bestaande theater De Nieuwe Doelen, gelegen aan de Haarstraat/Vijfzinnenstraat en nieuwbouw van een nieuwe multiculturele voorzieningen op dezelfde of een andere locatie, of op een variant behoud van De Nieuwe Doelen na een min of meer ingrijpende renovatie.

De voorkeur van Stadsbelang gaat, niet alleen vanwege het aanzienlijke verschil in kosten tussen (ver)nieuwbouw of renovatie, maar ook vanwege de bewezen aantrekkelijkheid van het gebouw van De Nieuwe Doelen als theater en gemeenschapshuis, uit naar grondige renovatie van De Nieuwe Doelen/De Vijf Zinnen. Het theater kan daarmee weer jaren dienst doen als cultuurtempel en plaats voor ontmoeting.

Amateurkunsten, muziekonderwijs, cultuureducatie
Naast de (sport)verenigingen kunnen ook de muziek- en culturele vereniging en instellingen rekenen op de steun van Stadsbelang. Amateurkunsten worden adequaat gesubsidieerd. In de eerste plaats mag er geen verwatering van subsidie plaatsvinden, doordat door de nieuwe beleidsregel meer disciplines en beoefenaars van amateurkunsten toegang krijgen tot subsidiëring. Naast een subsidie per contributie betalend (jeugd/volwassen) lid blijft gerichte subsidie mogelijk, indien een subsidiabele stichting/vereniging voor zijn goede functioneren bijvoorbeeld afhankelijk is van (betaalde) beroepskrachten, zoals een dirigent, een professioneel artistiek leider, etc. Stadsbelang maakt zich er sterk voor, dat er voldoende geld wordt uitgetrokken voor de subsidiëring van de amateuristische kunstbeoefening.

Het muziekonderwijs in onze stad wordt, sinds de ontbinding van kunstencentrum TOON, vooralsnog ongesubsidieerd, verzorgd en georganiseerd door stichting Fluxus. Dit gebeurt in het gebouw van de voormalige Da Costa Mavo aan de Boerenstraat, waarvoor door de gemeente een aanzienlijke huur wordt gevraagd. Stadsbelang vindt het belangrijk, dat er in onze stad muziekonderwijs wordt aangeboden. Indien de continuïteit van het muziekonderwijs in Gorinchem dat vereist en er een beroep op subsidie moet worden gedaan om de continuïteit van het muziekonderwijs te kunnen garanderen, is er een beroep op subsidie mogelijk. Een alternatief kan zijn het verlagen van de huur van Het Gebouw. De gezonde continuïteit van het muziekonderwijs in Gorinchem moet, wat Stadsbelang betreft, gewaarborgd zijn. Ook voor cultuureducatie worden voldoende financiële middelen beschikbaar gesteld.

Evenementen
Gorinchem is bekend om zijn vele, jaarlijkse evenementen als Jazz Festival, Zomerfeesten, Timmerdorp, Hippiefestival, Lingehaven concert, Open Havendag, Botenbeurs, Winterfestijn, Proxsys Leage, etc. Stadsbelang vindt deze evenementen belangrijk, omdat ze duurzaam bijdragen aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Uitgangspunt is, dat evenementen op een sluitende exploitatie gebaseerd zijn. De gemeente reserveert ieder jaar echter voldoende budget om daar waar nodig tegenvallers te kunnen opvangen. Verder faciliteert de gemeente evenementen waar mogelijk en nodig. Een evenwichtige spreiding van evenementen over het jaar door middel van een degelijke, strakke jaarplanning (evenementenkalender) voorkomt ongewenste samenloop van evenementen en is van belang om de veiligheid op een goede manier te kunnen garanderen en organiseren. Als zij elkaar kunnen versterken, kan het in voorkomende gevallen aanbeveling verdienen om evenementen, zeker kleinere, wel degelijk gelijktijdig te laten plaatsvinden.

Buiten de Waterpoort, veerdienst
Buiten de Waterpoort is niet alleen evenemententerrein, maar vervult ook een belangrijke recreatieve functie. Het gebied geldt als trekpleister voor toeristen en dient ook als ontmoetingspunt voor de Gorcumse bevolking. De veerdienst is een belangrijke motor voor onze economie (toerisme, winkelend publiek, forensisch verkeer, schoolgaande jeugd), die de centrumfunctie van stad versterkt. De veerdienst dient, ook als provinciale subsidies wegvallen, voor Gorinchem en de regio behouden te blijven. Ook vinden met grote regelmaat cruiseschepen ligplaats in Gorinchem. In het kader van de bevordering van toerisme verdient het aanbeveling om voor de passagiers van cruiseschepen toeristische programma’s te ontwikkelen en daarmee de aantrekkelijkheid van het bezoeken van onze binnenstad onder de aandacht te brengen.
Ambitie 5 Verbonden samenleving en overheid
Inwoners, instellingen en ondernemers kijken anno 2032 niet meer alleen verwachtingsvol naar de overheid. Veel vaker ligt het initiatief bij die partijen zelf, vaak in goede onderlinge samenwerking. Waar nodig en wenselijk geeft de gemeente ondersteuning.
De rol van de gemeente is daardoor veranderd. Bestuurders en ambtenaren zijn minder bepalend en meer verbinder geworden. De gemeente werkt niet meer alleen vóór inwoners, maar vooral mét inwoners. Het stadhuis heeft daartoe zoveel mogelijk drempels tussen de overheid en de inwoners weggenomen. Gorcumers voelen zich welkom op het stadhuis en worden gestimuleerd om zelf te werken aan een mooie en prettige leefomgeving. Daarbij worden ze actief ondersteund en aangemoedigd door de gemeente.
Medewerkers van de gemeente worden mede aangenomen en beoordeeld op hoe goed ze omgaan met inwoners en bedrijven. Samenwerking in de stad wordt vergemakkelijkt door toegankelijke netwerken en het delen van kennis met elkaar. Dat kan publiek-private samenwerking zijn, maar ook samenwerking tussen inwoners, organisaties en bedrijven onderling.

Rol gemeentelijke overheid, bestuurscultuur
De rol van de gemeentelijke overheid is voortdurend en terecht aan verandering onderhevig. De gemeente wordt steeds meer gezien als een serviceorganisatie die zaken mogelijk maakt (stimuleert), faciliteert en partijen bij elkaar brengt. Minder bepalend dus en (veel) meer verbindend. Bij deze veranderende rol past een andere bestuurscultuur, waarin begrippen als (bestuurlijke en ambtelijke) vernieuwing en participatie centraal staan. Daarbij helpt het als afspraken worden nagekomen en besluiten niet eindeloos worden doorgeschoven. Voorbeelden van doorgeschoven besluiten zijn:
• de aanpak groot podium (Nieuwe Doelen amoveren of renoveren);
• beheer(kosten) van buurtvoorzieningen;
• herinrichting Groenmarkt en Eind;
• winkelopeningstijden;
• mobiliteitsplan;
• openbaar Wifi voor de binnenstad;
• realisatie van een crematorium, etc.
Helaas hebben wij als Stadsbelang in de afgelopen periode regelmatig moeten vaststellen, dat belangrijke besluiten onnodig worden uitgesteld en doorgeschoven, al dan niet omdat er, niet zelden tegen aanzienlijke kosten, steeds opnieuw (nadere) onderzoeken worden ingesteld, of omdat er ad interim weinig overtuigende lapmiddelen zijn ingezet. Dit moet in de volgende raadsperiode echt anders.
Stadsbelang staat voor een slagvaardig, efficiënt bestuurlijk apparaat en wil daaraan, onder andere door deelname aan het stadsbestuur, constructieve bijdragen leveren. Het voorkeursscenario voor Stadsbelang is het voor de volgende periode benoemen van een slagvaardig college met daarin drie wethouders. Als er om politiek-bestuurlijke redenen een college wordt gevormd met daarin vier wethouders, kan Stadsbelang daar ook mee leven. Vijf wethouders is voor Stadsbelang echter te veel. Daarnaast moeten er ook in de komende raadsperiode gemeentelijke regels integraal tegen het licht worden gehouden en op hun belemmerende karakter, of op overbodigheid worden beoordeeld. Stadsbelang staat voor een doelmatige en doelgerichte gemeentelijke organisatie, een participatieve bestuursstijl en voor minder belemmerende regels. Bureaucratie wordt zoveel als mogelijk uitgebannen.