5 Verbonden samenleving en overheid

Inwoners, instellingen en ondernemers kijken anno 2032 niet meer alleen verwachtingsvol naar de overheid. Veel vaker ligt het initiatief bij die partijen zelf, vaak in goede onderlinge samenwerking. Waar nodig en wenselijk geeft de gemeente ondersteuning.
De rol van de gemeente is daardoor veranderd. Bestuurders en ambtenaren zijn minder bepalend en meer verbinder geworden. De gemeente werkt niet meer alleen vóór inwoners, maar vooral mét inwoners. Het stadhuis heeft daartoe zoveel mogelijk drempels tussen de overheid en de inwoners weggenomen. Gorcumers voelen zich welkom op het stadhuis en worden gestimuleerd om zelf te werken aan een mooie en prettige leefomgeving. Daarbij worden ze actief ondersteund en aangemoedigd door de gemeente.
Medewerkers van de gemeente worden mede aangenomen en beoordeeld op hoe goed ze omgaan met inwoners en bedrijven. Samenwerking in de stad wordt vergemakkelijkt door toegankelijke netwerken en het delen van kennis met elkaar. Dat kan publiek-private samenwerking zijn, maar ook samenwerking tussen inwoners, organisaties en bedrijven onderling.

Rol gemeentelijke overheid, bestuurscultuur
De rol van de gemeentelijke overheid is voortdurend en terecht aan verandering onderhevig. De gemeente wordt steeds meer gezien als een serviceorganisatie die zaken mogelijk maakt (stimuleert), faciliteert en partijen bij elkaar brengt. Minder bepalend dus en (veel) meer verbindend. Bij deze veranderende rol past een andere bestuurscultuur, waarin begrippen als (bestuurlijke en ambtelijke) vernieuwing en participatie centraal staan. Daarbij helpt het als afspraken worden nagekomen en besluiten niet eindeloos worden doorgeschoven. Voorbeelden van doorgeschoven besluiten zijn:

  • de aanpak groot podium (Nieuwe Doelen amoveren of renoveren);
  • beheer(kosten) van buurtvoorzieningen;
  • herinrichting Groenmarkt en Eind;
  • winkelopeningstijden;
  • mobiliteitsplan;
  • openbaar Wifi voor de binnenstad;
  • realisatie van een crematorium, etc.

Helaas hebben wij als Stadsbelang in de afgelopen periode regelmatig moeten vaststellen, dat belangrijke besluiten onnodig worden uitgesteld en doorgeschoven, al dan niet omdat er, niet zelden tegen aanzienlijke kosten, steeds opnieuw (nadere) onderzoeken worden ingesteld, of omdat er ad interim weinig overtuigende lapmiddelen zijn ingezet. Dit moet in de volgende raadsperiode echt anders.
Stadsbelang staat voor een slagvaardig, efficiënt bestuurlijk apparaat en wil daaraan, onder andere door deelname aan het stadsbestuur, constructieve bijdragen leveren. Het voorkeursscenario voor Stadsbelang is het voor de volgende periode benoemen van een slagvaardig college met daarin drie wethouders. Als er om politiek-bestuurlijke redenen een college wordt gevormd met daarin vier wethouders, kan Stadsbelang daar ook mee leven. Vijf wethouders is voor Stadsbelang echter te veel. Daarnaast moeten er ook in de komende raadsperiode gemeentelijke regels integraal tegen het licht worden gehouden en op hun belemmerende karakter, of op overbodigheid worden beoordeeld. Stadsbelang staat voor een doelmatige en doelgerichte gemeentelijke organisatie, een participatieve bestuursstijl en voor minder belemmerende regels. Bureaucratie wordt zoveel als mogelijk uitgebannen.