Ambitie 5. Verbonden samenleving en overheid

Inwoners, instellingen en ondernemers kijken anno 2032 niet meer alleen verwachtingsvol naar de overheid. Veel vaker ligt het initiatief bij die partijen zelf, vaak in goede onderlinge samenwerking. Waar nodig en wenselijk geeft de gemeente ondersteuning.

De rol van de gemeente is daardoor veranderd. Bestuurders en ambtenaren zijn minder bepalend en meer verbinder geworden. De gemeente werkt niet meer alleen vóór inwoners, maar vooral mét inwoners. Het stadhuis heeft daartoe zoveel mogelijk drempels tussen de overheid en de inwoners weggenomen. Gorcummers voelen zich welkom op het stadhuis en worden gestimuleerd om zelf te werken aan een mooie en prettige leefomgeving. Daarbij worden ze actief ondersteund en aangemoedigd door de gemeente.

Medewerkers van de gemeente worden mede aangenomen en beoordeeld op hoe goed ze omgaan met inwoners en bedrijven. Samenwerking in de stad wordt vergemakkelijkt door toegankelijke netwerken en het delen van kennis met elkaar. Dat kan publiek-private samenwerking zijn, maar ook samenwerking tussen inwoners, organisaties en bedrijven onderling.

Rol gemeentelijke overheid, bestuurscultuur, politieke cultuur
De rol van de gemeentelijke overheid is voortdurend en terecht aan verandering onderhevig. De gemeente functioneert steeds meer als een serviceorganisatie die zaken mogelijk maakt, stimuleert, faciliteert en partijen bij elkaar brengt. Hiertoe is in de bestuursperiode 2018-2022 een organisatie- en cultuurverandering doorgevoerd, waarbij het adagium ‘mogelijk maken’ uitgangspunt van bestuurlijk- en ambtelijk handelen is geworden. De gemeente wil minder bepalend zijn en initiatieven vanuit particulieren en bedrijven -waar mogelijk- stimuleren en faciliteren. Hierbij past een instelling gericht op de verbinding. Om hierin effectief te kunnen zijn, is het gewenst/noodzakelijk, dat ook de politieke cultuur meer gericht is op het algemeen belang en minder op het zoeken naar ‘eigen’ politieke profilering van partijen.

Stadsbelang zet zich in voor een slagvaardig en efficiënt bestuurlijk apparaat en wil daaraan, onder andere door deelname aan het stadsbestuur, constructieve bijdragen blijven leveren. Omdat Gorinchem in de visie van Stadsbelang en conform GO2032, een ontwikkel- en groeigemeente is, is het gewenst om voor de komende bestuursperiode weer een slagvaardig en collegiaal opererend college te benoemen met daarin ten hoogste vier fulltime wethouders. Daarnaast moeten gemeentelijke regels, ook in de komende periode, steeds weer tegen het licht worden gehouden en op hun effectiviteit, belemmerende karakter, of overbodigheid worden beoordeeld. Stadsbelang staat derhalve voor een doelmatige en doelgerichte gemeentelijke organisatie, een participatieve bestuursstijl, een positief politiek klimaat en voor minder belemmerende regels. Bureaucratie wordt zoveel als mogelijk uitgebannen.

Stadsbelang Gorinchem maakt zich sterk voor de volgende onderwerpen:

  • De gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven vanuit burgers en/of bedrijven
  • De gemeente borgt dat de samenstelling van de werkorganisatie een afspiegeling vormt van de samenleving
  • Voor de stad behouden van een groot podium (Nieuwe Doelen)
  • Aanbesteden en bouwen van twee elektrische veerponten voor Riveer

Realiseren van nieuwe onderwijshuisvesting aan de Hoefslag (nieuwbouw ’t Gilde en IAC)