6 Vernieuwen in de bestaande en nieuwe economie

Als het gaat om economische innovatie, kiest Gorinchem voor een tweesporenbeleid. We zijn van oudsher sterk in een aantal ‘traditionele’ bedrijfssectoren en daar zijn we zuinig op. Bestaande bedrijven profiteren van de aantrekkingskracht van Gorinchem op talent van buiten. Met een goed aansluitend onderwijs in Gorinchem en omgeving kweken we ook in de eigen regio nieuwe toptalenten. In 2032 maken we nog steeds onderdeel uit van de maritieme topregio.
Investeringen in de fysieke en digitale bereikbaarheid, een relatief jonge, initiatiefrijke bevolking en een faciliterende overheid maken Gorinchem ook een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven in nieuwe technologieën en diensten. Bij het uitgeven van bedrijfsterreinen geven we voorrang aan de innovatieve bedrijven. Bovendien hebben telewerkers ontdekt dat ze in Gorinchem prima de drukke randstad kunnen vermijden. Daardoor zijn we in 2032 een broedplaats voor nieuwe innovatieve bedrijvigheid.
Toerisme is één van de pijlers van de nieuwe economie. Met het merk Mooi Gorinchem staan we (inter)nationaal op de toeristische kaart. We sluiten aan op de toeristische mogelijkheden in de omgeving (bijvoorbeeld Linge, Vestingdriehoek, Biesbosch, Hollandse Waterlinie) en de landelijke ‘metrolijnen’ voor het toerisme. Dankzij slimme, gezamenlijke arrangementen en meer overnachtingsmogelijkheden profiteren we meer dan voorheen van verblijfsrecreatie.
Bedrijvigheid
Centraal gelegen langs waterwegen, spoorverbindingen en belangrijke kruisende wegverbindingen en de zuidoostelijke punt daarvan gelegen deel uitmakend van de randstad, heeft Gorinchem van oudsher een omvangrijke economische ontwikkeling doorgemaakt. Hierdoor heeft Gorinchem in verhouding tot het aantal inwoners veel bedrijven en arbeidsplaatsen. De economische trekkracht komt voort uit sectoren als de maritieme maakindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de bouwnijverheid en aanverwante bedrijven. Grote sectoren zijn ook de groot- en detailhandel en zorg en welzijn. Stadsbelang heeft de overtuiging, dat ondernemers onmisbaar zijn voor een gezonde economische toekomst. Het zijn immers ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve ontwikkelingen. De industrie, het midden- en kleinbedrijf, maar ook de zorg, vormen de banenmotoren van de gemeente. Gorinchem is trots op de in en nabij onze gemeente gevestigde (traditionele) bedrijven en ademt dat nadrukkelijk uit. De gemeente stimuleert ondernemerschap het best door ondernemers, waar mogelijk, de ruimte te geven en te faciliteren. De gemeente vermijdt het maken van belemmerende, of bezwarende regels. Verder is van belang dat ons bedrijfsleven kan steunen op aansluitende, kwalitatief hoogwaardige opleidingen. Ook daarbij heeft de gemeente een belangrijke faciliterende en mogelijk ook coördinerende rol.
Na een aantal jaren van economische stagnatie groeit de economie weer en ontstaan er nieuwe kansen. Door de groei van de werkgelegenheid loopt de werkeloosheid terug. Voor Stadsbelang is het van groot belang, dat er nieuwe kansen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Groote Haar ontstaan en in gang worden gezet. Het is belangrijk, dat de gemeente door een actieve acquisitie in binnen- en buitenland nieuwe bedrijven naar Gorinchem haalt. Met het oog op de toekomst bij voorkeur innovatieve, duurzaam werkende bedrijvigheid. De volgende wethouder van economische zaken heeft de acquisitie van nieuwe bedrijven op nieuwe en bestaande bedrijfsterreinen expliciet in portefeuille. De raad wordt het regelmaat geïnformeerd over de lopende/ondernomen activiteiten.
Binnenstad
De komen de jaren wordt er intensief aandacht besteed aan het vergroten van de aantrekkingskracht van onze historische binnenstad. Door de historische context (monumenten en vestingwallen), in combinatie met culturele functies (musea, theaters, evenementen, festivals) en economische functies (detailhandel, horeca, terrassen) is de binnenstad een uniek gebied, dat zich bij uitstek leent voor toeristisch en recreatief bezoek. De toename van (toeristisch) bezoek aan de binnenstad draagt belangrijk bij aan de ontwikkeling van de koopkrachtige vraag. Om goed te kunnen inspelen op deze koopkrachtige vraag zouden winkels en horecaondernemingen geopend moeten willen zijn op tijden dat het winkelend- en horecapubliek in de stad is.
Toerisme
Gorinchem is een prachtige, veelzijdige stad met veel historisch erfgoed en landschapsschoon. De omgeving van Gorinchem wordt gevormd door het rivierengebied, waarin o.a. de Woelse Waard, de Vestingdriehoek, de Hollandse Waterlinie en met de diverse verbindingen met de omliggende regio met veel cultuurhistorisch erfgoed. Het is zeker voor de in de binnenstad gevestigde ondernemers, horecaondernemers, musea, theaters en overige maatschappelijke instellingen binnen de stadswallen, van het grootste belang dat het toerisme naar Gorinchem daadwerkelijk en niet alleen op papier, op gang wordt gebracht. Stadspromotie en citymarketing zijn cruciaal om (veel) meer mensen naar de stad te brengen. Hierop moet, o.a. door het binnenstadmanagement (Bizz), fors op worden ingezet. Wat Stadsbelang betreft staan citymarketing en stadspromotie de komende jaren prominent op de agenda. Zo nodig worden de daarvoor geraamde budgetten verder verhoogd. Verder kan er, zoals dat in Leerdam ook succesvol wordt uitgevoerd, in de binnenstad een Promotiehuis worden ingericht. Stadsbelang vindt het in dit kader van belang, dat de overnachtingsmogelijkheden in Gorinchem de komende jaren sterk worden uitgebreid. Reden waarom er wordt uitgezien naar de realisatie en ingebruikneming van het Hotel Van der Valk in Gorinchem-oost. Voor de bevordering van het toerisme wordt er intensiever gebruik gemaakt van bestaande netwerken, zoals Hollandse Waterlinie, Vestingdriehoek, etc.