Ambitie 6. Vernieuwen in de bestaande en nieuwe economie

Als het gaat om economische innovatie, kiest Gorinchem voor een tweesporenbeleid. We zijn van oudsher sterk in een aantal ‘traditionele’ bedrijfssectoren en daar zijn we zuinig op. Bestaande bedrijven profiteren van de aantrekkingskracht van Gorinchem op talent van buiten. Met een goed aansluitend onderwijs in Gorinchem en omgeving kweken we ook in de eigen regio nieuwe toptalenten. In 2032 maken we nog steeds onderdeel uit van de maritieme topregio.

Investeringen in de fysieke en digitale bereikbaarheid, een relatief jonge, initiatiefrijke bevolking en een faciliterende overheid maken Gorinchem ook een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven in nieuwe technologieën en diensten. Bij het uitgeven van bedrijfsterreinen geven we voorrang aan de innovatieve bedrijven. Bovendien hebben telewerkers ontdekt dat ze in Gorinchem prima de drukke randstad kunnen vermijden. Daardoor zijn we in 2032 een broedplaats voor nieuwe innovatieve bedrijvigheid.

Toerisme is één van de pijlers van de nieuwe economie. Met het merk Mooi Gorinchem staan we (inter)nationaal op de toeristische kaart. We sluiten aan op de toeristische mogelijkheden in de omgeving (bijvoorbeeld Linge, Vestingdriehoek, Biesbosch, Hollandse Waterlinie) en de landelijke ‘metrolijnen’ voor het toerisme. Dankzij slimme, gezamenlijke arrangementen en meer overnachtingsmogelijkheden profiteren we meer dan voorheen van verblijfsrecreatie.

Bedrijvigheid
Centraal gelegen langs waterwegen, spoorverbindingen, belangrijke wegverbindingen en deel uitmakend van de Randstad geeft Gorinchem veel kansen en biedt ruimte voor positieve economische ontwikkelingen zoals dit van oudsher al veelvuldig gebeurd is. Hierdoor heeft Gorinchem in verhouding tot het aantal inwoners veel bedrijven en arbeidsplaatsen. De economische trekkracht komt voort uit sectoren als de maritieme maakindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de bouwnijverheid en aanverwante bedrijven, detailhandel en zorg en welzijn.

Stadsbelang heeft de overtuiging, dat ondernemers onmisbaar zijn voor een gezonde economische toekomst. Het zijn immers ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve ontwikkelingen. De industrie, het midden- en kleinbedrijf, maar ook de zorg, vormen de banenmotoren van de gemeente. Gorinchem is trots op de in en nabij onze gemeente gevestigde bedrijven en ademt dat nadrukkelijk uit. De gemeente stimuleert ondernemerschap het best door ondernemers, waar mogelijk, de ruimte te geven en te faciliteren. De gemeente vermijdt het maken van belemmerende, of bezwarende regels. Verder is het van belang dat ons bedrijfsleven kan steunen op aansluitende, kwalitatief hoogwaardige opleidingen, infrastructuur en vestigingslocaties. Daarbij heeft de gemeente een belangrijke faciliterende en mogelijk ook coördinerende rol.

Na een aantal jaren van economische stagnatie groeit de economie weer en ontstaan er nieuwe kansen. Door de groei van de werkgelegenheid loopt de werkeloosheid terug. Voor Stadsbelang is dit een belangrijk goed. Onder andere de ontwikkelingen op het te ontwikkelen bedrijventerrein de Groote Haar en het op peil houden van de bedrijventerreinen Gorinchem Oost I en II draagt Stadsbelang dan ook een warm hart toe en ziet dit graag volledig in haar potentie benut worden. Hierbij steunt Stadsbelang de economische visie van en voor de gemeente Gorinchem met de gestelde ambities en doelstellingen.

Toerisme
Mede door de benoeming van de Hollandse Waterlinie als UNESCO werelderfgoed en de verkiezing tot de allermooiste vestingstad van Nederland zal voor een toerisme boost zorgen. Stadsbelang wil hierop inspelen zodat bezoekers niet eenmalig de stad bezoeken maar de verblijfsrecreatie optimaliseren.

De komende jaren wordt er intensief verder gewerkt aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de stad en haar historische binnenstad. Door de historische context (monumenten en vestingwallen), in combinatie met culturele functies (musea, theaters, evenementen en festivals) en economische functies (detailhandel, horeca en terrassen) is de binnenstad een uniek gebied dat zich bij uitstek leent voor toeristisch en recreatief bezoek.

Stadsbelang vindt het dan ook van groot belang dat het behoud van de historie en het onderhoud van groen, cultuur en monumenten in de binnenstad, de vestingwallen, maar ook zeker daarbuiten van hoger niveau wordt. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan frequenter (en gespecialiseerder) onderhoud aan groen, kunstwerken en openbare ruimte. Daarnaast moeten ondernemers de volledige ruimte krijgen om in te spelen op het groeiende toerisme en niet beperkt worden door belemmerende of bezwarende regels. Wel zal de stad er alles aan moeten doen om het toerisme niet alleen op papier maar ook in werkelijkheid aan te trekken. Wat Stadsbelang betreft staat voor de komende jaren dan ook stadspromotie en citymarketing weer prominent op de agenda.

Toerisme mag niet ten koste gaan van het leefklimaat van de stad en daarom vindt Stadbelang het ook belangrijk dat er gewerkt zal worden aan passende infrastructuur om zodoende de drukte, maar ook de kansen te spreiden over de gehele stad en niet puur en alleen de binnenstad of bestaande kanalen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de juiste ontsluiting voor hotels in de Gildenwijk en Gorinchem-Oost, het realiseren van een bus parkeerplaats of de optimalisering van een regio-ontsluiting over het water en de aanlegplaats buiten de waterpoort voor toeristische schepen/riviercruises. Stadsbelang is dan ook voorstander voor het ontwikkelen van een tweede aanlegsteiger voor cruiseschepen.

Financiën en gemeentelijke lasten

Ten aanzien van de gemeentelijke financiën staat Stadsbelang voor een efficiënt en effectief financieel beleid en voor een jaarlijks (structureel) sluitende begroting. Daarnaast blijft de positie van het grondbedrijf de aandacht houden. Het blijft immers van groot belang om de resterende grondposities (m.n. Groote Haar) voortvarend (verder) te ontwikkelen; zeker nu de (economische) randvoorwaarden daarvoor gunstig zijn. Mogelijkheden die ontstaan om de Grote Haar eerder te ontwikkelen dan vanaf het jaar 2026, het jaar waarin de aansluiting op de A27 wordt gerealiseerd, worden nader verkend en onderzocht. Een tijdelijke ontsluiting van de Groote Haar op de A27 of de A15 bevordert de uitgifte van gronden op de Groote Haar. Door verplaatsing van bedrijven van de Schelluinsestraat naar de Groote Haar komt de herontwikkeling naar woningbouw van het industrieterrein aan de Schelluinsestraat, behorend tot de ‘Vleugels van de stad’, versneld in beeld.

Terughoudendheid blijft overigens geboden bij het verhogen van lokale lasten voor inwoners en ondernemingen. Het trendmatig verhogen van het tarief van de OZB is voor Stadsbelang geen automatisme. Stadsbelang is verder voorstander van reële tarieven van leges en vergunningen. Dit wordt bereikt door scherpe kostencalculaties ten grondslag te leggen aan de berekening van deze tarieven.

Stadsbelang Gorinchem maakt zich sterk voor de volgende onderwerpen:

 • Ondernemers de ruimte geven te ondernemen en ontwikkelen door het voorkomen van
  belemmerende of bezwarende regels
 • Ontwikkeling en uitgifte bedrijventerrein Groote Haar in versnelling laten komen voor bestaande maar ook nieuwe bedrijvigheid
 • Op peil houden bedrijventerreinen Gorinchem-Oost I en II ten behoeve van een gezonde economie
 • Onderhoud groen, cultuur en monumenten van een kwalitatief maar ook kwantitatief hoger niveau. Geen onkruid, verwildering van de staten, cultuur en monumenten van Gorinchem
 • Sterk inzetten op citymarketing en stadspromotie voor het aantrekken van bezoeker
 • Toerisme niet ten koste van leefklimaat stad en haar bewoners
 • Passende infrastructuur om drukte en economische kansen over de stad te spreiden
 • Realiseren bus parkeerplaats voor bezoekende toeristen
 • Realiseren tweede aanlegsteiger voor cruiseschepen en haar bezoekende toeristen
 • Samenwerking vestingdriehoek gemeenten
 • Maritieme delta samenwerkingsverbanden verkennen tussen bedrijven, onderwijs- & kennisinstellingen brancheorganisaties en gemeenten inventariseren en bevorderen
 • Boothelling op Gorcums grondgebied (en buiten de sluizen i.v.m. schudtijden sluizen (bijvoorbeeld op Avelingen diep of onder de Merwede brug)
 • Openbaar vervoer naar BWP of Caribabad voor inwoners/touristen die slecht ter been zijn. bijvoorbeeld in de weekenden met een elektrische TukTuk naar BWP om de pond te kunnen nemen in samenwerking met Riveer