Ambitie 7. Vernieuwende samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Ontwikkelingen als robotisering en digitalisering hebben gevolgen voor de werkgelegenheid in traditionele bedrijfssectoren. Daar moeten we flexibel op inspelen, om te voorkomen dat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in 2032 niet meer goed aansluit bij de behoeften van werkgevers. Dankzij nauwe samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente hebben we in 2032 in Gorinchem uitstekende opleidingen, die naadloos aansluiten op de regionale arbeidsmarkt. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid werken daarvoor samen.

In de gedigitaliseerde economie van 2032 is minder ruimte voor laag en middelbaar geschoold werk, en meer ruimte voor hooggeschoold werk. Gorinchem heeft in 2032 een studentencampus met hogeschoolvoorziening en studentenhuisvesting. Het hbo-onderwijs bestaat uit voltijd, deeltijd en duaal onderwijs. Inhoud en vormgeving van dat onderwijs komt tot stand in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen. Denk aan kennisgebieden als composieten, elektrisch en zelfrijdend vervoer en zorg. Dankzij een nauwe publiek-private samenwerking bieden bedrijven voldoende stages en leerbanen aan, die voor iedere leerling en student toegankelijk zijn.

Onderwijs
Onderwijs en scholing zijn de belangrijkste instrumenten om mensen te ontwikkelen tot volwaardige en gelijkwaardige deelnemers aan onze samenleving. Op het gebied van onderwijs heeft Gorinchem, ook vanuit het regionale perspectief bezien, veel te bieden. Er is een omvangrijk en kwalitatief goed aanbod van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, waaronder het middelbaar beroepsonderwijs (mbo/mbo plus). Ook is er de afgelopen decennia fors geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. Vanaf 2022 en de daaropvolgende jaren is dat zeker niet anders. Door het grote aanbod van scholen en de goede onderwijshuisvesting bezoeken veel leerlingen, ook vanuit een wijde regio rond Gorinchem onze Gorcumse onderwijsvoorzieningen voor voortgezet onderwijs. Gorinchem vervult op het gebied van onderwijs een centrumrol. Daarbij komt dat de ontwikkeling van een Regionale Beroepencampus met een Innovatie- en Afstudeer Centrum (IAC) op de Hoefslag naadloos aansluit bij de behoeften van werkgevers. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven willen hiermee samen een krachtig innovatief (beroeps)onderwijs (po, vo, mbo, hbo en wo) en een leven lang ontwikkelen realiseren voor een groter vernieuwings- en aanpassingsvermogen van de stad en regio.

HBO-onderwijs
Sinds jaren wordt een aanbod op het gebied van het hoger beroepsonderwijs (HBO) gemist. In 2017 waren er al enkele initiatieven voor HBO-onderwijs bekend gemaakt op de gebieden ICT, Composieten en Liberal Arts & Sciences. In mei 2021 heeft de Raad besloten om de Stichting Hoger Onderwijs Gorinchem (SHOG) subsidie te verlenen voor de ontwikkel- en startfase van de Hbo-opleiding “Professional College voor Technologische & Maatschappelijke Transitie”. Deze poging is om uiteenlopende redenen mislukt. HBO-onderwijs aan het bestaande aanbod van onderwijsvoorzieningen toevoegen is van belang voor de verdere ontwikkeling van onze stad. Stadsbelang blijft initiatieven om HBO-onderwijs in Gorinchem mogelijk te maken daarom steunen.

Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is in Nederland een groot probleem. 1 op de 9 mensen in Nederland tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. In totaal zijn dat 1,3 miljoen Nederlanders. Daarnaast zijn er naar schatting ongeveer 250.000 inwoners analfabeet. Ook in Gorinchem is dus een aanzienlijk aantal bewoners tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. Laaggeletterdheid betekent, dat iemand moeite heeft met schriftelijke taalvaardigheid; dus met lezen, schrijven en/of het gebruiken van schriftelijke en digitale informatie. Een laaggeletterde kan wel lezen, maar niet heel goed; maximaal op het niveau van een kind op de basisschool.

Laaggeletterdheid is niet hetzelfde als analfabetisme, waarbij het gaat om volwassenen, die helemaal niet kunnen lezen en schrijven. Laaggeletterden hebben vaak ook problemen met rekenen en digitale vaardigheden. Laaggeletterden hebben moeite met bijvoorbeeld:

  • het invullen van (digitale) formulieren
  • e-mailen
  • het schriftelijk rapporteren op het werk
  • veiligheidsinstructies of bijsluiters lezen
  • de eigen financiële administratie voeren
  • het lezen van digitale informatie over een geldlening
  • solliciteren en werk zoeken, vinden en houden

Laaggeletterdheid en lage digitale vaardigheden zijn tevens risico’s voor het ontstaan van schulden. Laaggeletterdheid veroorzaakt vaak eenzaamheid en isolement bij mensen en is er vaak de oorzaak van, dat veel mensen niet, of onvoldoende (kunnen) meedoen in de samenleving

Stadsbelang heeft het probleem van laaggeletterdheid de afgelopen jaren al op de Gorcumse politieke agenda gezet, wat heeft geleid tot het aanpakken van deze problematiek middels “Het Taalhuis”. Het Taalhuis is een initiatief van de gemeenten in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden, Avres, het Da Vinci College, Bibliotheek Aanzet, Humanitas, het Taalproject, Vluchtelingenwerk, Stichting Samendoen en de Stichting Lezen & Schrijven. Bij het Taalhuis kunnen mensen, die moeite hebben met lezen en schrijven, geholpen worden om de juiste cursussen te ontvangen en/of te vinden.

https://www.hetinformatiepunt.nl/is/organisatie/5386685/gids2/taalhuis-gorinchem-molenlanden

Daarnaast vindt Stadsbelang het belangrijk dat de Gemeentelijk website naast de voorleesfunctie nog meer toegankelijk wordt voor laaggeletterden. Hierbij valt te denken aan: eenvoudig(er) en begrijpelijk taalgebruik en meer pictogrammen en/of video uitleg.