7 Vernieuwende samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Ontwikkelingen als robotisering en digitalisering hebben gevolgen voor de werkgelegenheid in traditionele bedrijfssectoren. Daar moeten we flexibel op inspelen, om te voorkomen dat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in 2032 niet meer goed aansluit bij de behoeften van werkgevers. Dankzij nauwe samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente hebben we in 2032 in Gorinchem uitstekende opleidingen, die naadloos aansluiten op de regionale arbeidsmarkt. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid werken daarvoor samen.
In de gedigitaliseerde economie van 2032 is minder ruimte voor laag en middelbaar geschoold werk, en meer ruimte voor hooggeschoold werk. Gorinchem heeft in 2032 een studentencampus met hogeschoolvoorziening en studentenhuisvesting. Het hbo-onderwijs bestaat uit voltijd, deeltijd en duaal onderwijs. Inhoud en vormgeving van dat onderwijs komt tot stand in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen. Denk aan kennisgebieden als composieten, elektrisch en zelfrijdend vervoer en zorg. Dankzij een nauwe publiek-private samenwerking bieden bedrijven voldoende stages en leerbanen aan, die voor iedere leerling en student toegankelijk zijn.

Onderwijs
Onderwijs en scholing zijn de belangrijkste instrumenten om mensen te ontwikkelen tot volwaardige en gelijkwaardige deelnemers aan onze samenleving. Op het gebied van onderwijs heeft Gorinchem, ook vanuit het regionale perspectief bezien, veel te bieden. Er is een omvangrijk en kwalitatief goed aanbod van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, waaronder het middelbaar beroepsonderwijs (b.v. mbo/mbo plus ‘t Gilde). Ook is er de afgelopen decennia fors geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. Vanaf 2018 en de daarop volgende jaren is dan zeker niet anders. Door het grote aanbod van scholen en de goede onderwijshuisvesting bezoeken veel leerlingen, ook vanuit een wijde regio rond Gorinchem onze Gorcumse onderwijsvoorzieningen voor voortgezet onderwijs. Gorinchem vervult op het gebied van onderwijs een centrumrol.

HBO
Sinds jaren wordt een aanbod op het gebied van het hoger beroepsonderwijs (HBO) node gemist. In 2017 zijn er enkele initiatieven voor HBO-onderwijs bekend geworden op de gebieden ICT, Composieten en Liberal Arts & Sciences. In 2018 wordt bekend, of initiatieven voor HBO-onderwijs kunnen gaan leiden tot concrete resultaten. In november 2017 heeft de Raad besloten om financiële middelen te reserveren en beschikbaar te stellen voor het onderzoek om HBO-onderwijs aan het bestaande aanbod van onderwijsvoorzieningen toe te voegen. Van belang ook voor de verdere ontwikkeling van onze stad steunt Stadsbelang het streven om HBO-onderwijs in Gorinchem mogelijk te maken.

Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is in Nederland een groot probleem. 1 op de 9 mensen in Nederland tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. In totaal zijn dat 1,3 miljoen Nederlanders. Daarnaast zijn er naar schatting ongeveer 250.000 inwoners analfabeet. Ook in Gorinchem is dus een aanzienlijk aantal bewoners tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. Laaggeletterdheid betekent, dat iemand moeite heeft met schriftelijke taalvaardigheid; dus met lezen, schrijven en/of het gebruiken van schriftelijke en digitale informatie. Een laaggeletterde kan wel lezen, maar niet heel goed; maximaal op het niveau van een kind op de basisschool. Laaggeletterdheid is niet hetzelfde als analfabetisme, waarbij het gaat om volwassenen, die helemaal niet kunnen lezen en schrijven. Laaggeletterden hebben vaak ook problemen met rekenen en digitale vaardigheden. Laaggeletterden hebben moeite met bijvoorbeeld het invullen van formulieren, met e-mailen, met schriftelijk rapporteren op het werk, met veiligheidsinstructies lezen, met de eigen financiële administratie voeren, met lezen van digitale informatie over een geldlening en met werk zoeken, vinden en houden. Laaggeletterdheid en lage digitale vaardigheden zijn risico’s voor het ontstaan van schulden. Laaggeletterdheid veroorzaakt vaak eenzaamheid en isolement bij mensen.
Laaggeletterdheid is er niet zelden de oorzaak van, dat veel mensen niet, of onvoldoende (kunnen) meedoen in de samenleving, terwijl ze dat heel graag zouden willen. In een zich ontwikkelende stad zou laaggeletterdheid waar mogelijk uitgebannen moeten worden.

Stadsbelang heeft het probleem van laaggeletterdheid in de afgelopen jaren op de Gorcumse politieke agenda gezet, maar dat heeft helaas nog niet geleid tot het daadwerkelijk aanpakken van deze problematiek. Stadsbelang wil daarom de problematiek van laaggeletterdheid aanpakken door een taalakkoord, waarbij diverse partners, waaronder het onderwijs, wijkteams, aanbieders van inburgeringscursussen, werkgevers, Avres, e.d., met elkaar worden verbonden, zodat ze elkaar kunnen versterken om bijvoorbeeld tot een gezamenlijk te ontwikkelen Taalhuis te komen. Bij het taalhuis kunnen mensen, die moeite hebben met lezen en schrijven, geholpen worden om de juiste cursussen te ontvangen en/of te vinden.