Ambitie 9. Vernieuwen door te verduurzamen

Het lerend vermogen en de ruimte voor innovatie geven Gorinchem de tools om de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en de overgang naar schonere energie aan te gaan. Gorinchem loopt daardoor voorop in het realiseren van internationale klimaatdoelen. Het kenniscentrum Duurzaamheid (winnend idee Stadmakers event GO2032) heeft hierin en inspirerende en aanjagende rol.

Via lokale en regionale initiatieven (zoals coöperaties) werken bewoners, ondernemers en andere partijen samen om het energiegebruik terug te dringen en tegelijkertijd alternatieve energiebronnen als wind, zon, water en aardwarmte te benutten. Een groot deel van onze woningen is in 2032 afgekoppeld van het aardgas en aangesloten op een warmtenet of andere duurzame energiebronnen.

Inwoners, bedrijven en gemeente zorgen er samen voor dat Gorinchem in 2032 één van de natuurlijkste, groenste steden van Nederland is. Woningen zijn verduurzaamd, tuinen zijn ontsteend en stadsnatuur krijgt de ruimte. Zo brengen we het natuurlijk milieu zo veel mogelijk binnen onze stad. Niemand kijkt meer op van elektrisch en zelfrijdende voertuigen in de straten van het centrum. Goede parkeergelegenheid en overstapmogelijkheden aan de rand van de binnenstad zijn de link naar het omliggende wegennet en openbaar vervoer verbindingen.

Duurzaamheid

Op 13 april 2021 is de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Alblasserwaard vastgesteld door de gemeenteraad. Stadsbelang heeft hiermee ingestemd, met de voorwaarde dat er binnen 500 meter van woongebieden geen windturbines geplaatst mogen worden en dat dit niet ten koste gaat van onze flora en fauna (natuurgebieden). Stadsbelang Gorinchem is mede-indiener van deze motie, wij zijn van mening dat er een grotere afstandsnorm gehanteerd dient te worden dan de genoemde 500 meter, onze voorkeur gaat uit naar een afstandsnorm van minimaal 10 keer de tiphoogte. Verduurzamen is noodzakelijk, maar niet ten koste van het woongenot en de gezondheid van de Gorcumers, ons bedrijfsleven en onze natuurgebieden.

Stadsbelang blijft ook kijken naar duurzame alternatieven in onze leefomgeving, als u om u heen kijkt, ziet u steeds meer zonnepanelen op de daken van onze woningen en bedrijfspanden, wij willen dat alle huizen en bedrijfspanden zoveel als mogelijk voorzien zijn van zonnepanelen. Ook moeten wij kritisch kijken naar onze energiebehoefte, is de energie die wij verbruiken werkelijk nodig of verbruiken we de energie omdat het gewoon kan. Wat niet verbruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden, naar onze mening is de energiebesparing van 20% vermeld in de RES 1.0 een eerste stap in de goede richting, maar kan dit ambitieuzer. Daarom schenken wij niet alleen aandacht aan de elektrische voertuigen met een batterij, maar juist ook de elektrische voertuigen met een brandstofcel (waterstof). Ook strategisch geplaatste slimme laadpleinen voor elektrische voertuigen in onze leefomgeving kunnen juist energie besparen waar nodig, door de juiste hoeveelheid energie te leveren die echt nodig is. Op 7 november 2019 heeft Stadsbelang de motie “Gorinchem verdient een groen waterstoftankstation” ingediend, welke unaniem is aangenomen door de gemeenteraad.

Stadsbelang Gorinchem ziet waterstof als een reëel alternatief voor de conventionele voertuigbrandstoffen, zoals diesel en/of benzine. Wij zien waterstof niet alleen als alternatief voor de voertuigen op de weg, maar zeker ook voor de scheepvaart.

Een circulaire economie eerder vanzelfsprekend, dan uitzondering
Op 24 juni 2021 is het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid, zoals opgenomen in de Strategienota 2021-2025 ‘Samen voor een afvalvrije en schone gemeente’, door de gemeenteraad vastgesteld. In Strategienota wordt aangegeven dat wij meer bewust moeten worden van ons afval als grondstof voor iets nieuws. Wij zijn van mening dat Waardlanden hier nog meer op in moet zetten door betere en duidelijke communicatie voor bewustwording en cultuurverandering voor jong en oud. Door het plaatsen van slimme ondergrondse containers en het gebruik maken van data gestuurd werken, zullen de huisvuilwagens efficiënter gaan rijden binnen onze stad. Stadsbelang Gorinchem is ook van mening dat het huidige wagenpark van Waardlanden op korte termijn mee moet gaan in de energietransitie, met als doel om in 2025 een emissie loos wagenpark te hebben. Dit doel zal ook moeten gelden voor het volledig gemeentelijk wagenpark.

Een groene stad is een gezonde stad

Gorinchem is een groene stad met een overvloed aan bomen, niet alleen in de diverse parken, langs de stadswallen, langs de oevers van singels, maar ook langs de vele straten met bomen. Groen geeft mede kleur aan de stad en biedt bescherming tijdens hete zomerdagen. De parken en lanen en de voor Gorinchem kenmerkende singels en sloten geven de stad een aantrekkelijk groen gezicht, dat ook woonruimte biedt voor talrijke stedelijke flora en fauna. Gorinchem wil een nog meer aantrekkelijke stad zijn. De inrichting van de openbare ruimte, met bomen als belangrijke succesfactor, levert daaraan een belangrijke bijdrage. Bomen geven kleur aan de stad en dragen bij aan een gezonde en natuurlijke leefomgeving. Groen draagt bij aan verlaging van temperatuur in de stad en zuivert vervuilde lucht. Bomen zijn onmisbaar in een duurzame stad. En laten we zeker niet de natuurgebieden in en om onze stad vergeten, met de mooie en unieke flora en fauna. Gorinchem streeft een hogere kwaliteit, eenduidigheid en herkenbaarheid van de openbare ruimte na. In het verleden waren tuinen overigens natuurlijker, dan tegenwoordig. Tegenwoordig wordt de tuin vaak vol gelegd met bestrating en is de diversiteit aan planten vervangen door steeds dezelfde soorten die in elke tuin constant terugkomen. Stadsbelang Gorinchem wil de Gorcummers stimuleren om meer groen in hun tuin te verwerken, waar mogelijk, en het volledig betegelen van tuinen uit te bannen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van wateroverlast door (onder meer) piekbuien. Ook groene daken kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren. Ook zet Stadsbelang in op het verder ‘vergroenen’ van wijken door het aanplanten van extra bomen, struiken en het goed onderhouden van groen.

Stadsbelang is van mening dat er in Gorinchem meer ruimte moet zijn voor tiny forests, omdat dit ook meehelpt om het CO2 gehalte in onze stad te reduceren. Waarbij wel gezegd dient te worden, dat deze tiny forests in samenspraak met de bewoners aangelegd dienen te worden. We zijn namelijk samen verantwoordelijk voor onze groene leefomgeving.

Stadsbelang Gorinchem maakt zich sterk voor de volgende onderwerpen

 • Geen windturbines in de nabijheid van woongebieden of natuurgebieden (afstandsnorm hanteren van 10 keer de tiphoogte)
 • Samen met de Gorcumers, het bedrijfsleven en het onderwijs te zoeken naar alternatieven voor windturbines om alsnog de energiedoelstelling te kunnen behalen
 • Extra aandacht voor de flora en fauna van de natuurgebieden in en om Gorinchem
 • Bewoners en bedrijven stimuleren om zoveel mogelijk zonnepanelen te plaatsen, de gemeente kan hier een goed voorbeeld aangeven door te starten met hun eigen vastgoed
 • Dat de gemeente Gorinchem waterstof als energiedrager omarmt en dit verder uitrolt.
 • Bewustwording en beter communicatie m.b.t. een circulaire economie, waarin afval niet meer bestaat
 • Uiterlijk op 2025 een volledig emissie loos wagenpark bij Waardlanden en de gemeente
 • Gorinchem
 • Gorcumers te stimuleren om betegelde tuinen te veranderen naar tuinen met meer groen om het probleem van overmatig wateroverlast te ondervangen
 • Het stimuleren van meer groene daken
 • Aanleg van meer Tiny forests binnen de gemeentelijke grenzen in samenspraak met de buurtbewoners en partners van de stad