Gorinchem is in 2032 een ‘open vesting’. We staan dan (inter)nationaal bekend om onze historische binnenstad in een schitterende omgeving. De vesting is onze parel, het icoon dat onze lokale samenleving verbeeldt. Oud en nieuw worden erin verbonden, bestaande en nieuwe vormen van bedrijvigheid, winkels, horeca, toerisme en cultuur vormen er een samenhangend geheel. We zijn trots op ons bijzondere erfgoed in de vesting (en daarbuiten). De gebouwen en het openbaar gebied in de vesting zien er piekfijn uit.

Tegelijkertijd is de historische binnenstad geen museum. Vergeleken met andere vestingsteden is juist het levendige en open karakter van Gorinchem uniek en dat koesteren we. Dat vraagt om een actieve aanpak en investeringen door ondernemers, inwoners en gemeente. Dankzij hun gezamenlijke inspanningen ontmoeten Gorcummers en bezoekers elkaar bij evenementen, culturele activiteiten en in de horeca. Hier wordt geleerd, gewerkt, geleefd en genoten. Dat is Gorinchem in 2032!

Het verkiezingsprogramma van Stadsbelang voor de periode 2022-2026 geeft invulling aan de tweede raadsperiode, waarin verdere aanzetten worden gegeven voor de uitwerking van de: “Visie van de Stad”, in richting van de op de horizon geplaatste stip (2032: het jaar, waarin 650 jaar stadsrechten wordt gevierd). Anno 2032 is Gorinchem een ‘open vesting’.

Unesco werelderfgoed en de Allermooiste vestingstad van Nederland (ANWB).

De uitbreiding van de Stelling van Amsterdam (verdedigingslinie) met de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft op 26 juli 2021 de status van UNESCO Werelderfgoed gekregen. Gorinchem maakt als vestingstad onderdeel uit van deze Hollandse Waterlinie. Samen met de Stelling van Amsterdam is de Nieuwe Hollandse Waterlinie nu één UNESCO Werelderfgoed. De verkregen status bevordert dat het erfgoed in Gorinchem verder wordt beschermd, bevordert het wederzijds begrip tussen culturen én trekt naar verwachting steeds meer toeristen naar stad en regio. Gorinchem en het omringende gebied is ook dé beste plek om de waterlinie te kunnen bezoeken en beleven. Met de fiets, of met één van de veerverbindingen. In Gorinchem komen de nieuwe en oude waterlinie samen.

Sinds 16 augustus 2021 mag Gorinchem zich ook de allermooiste vestingstad van Nederland noemen. Dit als uitkomst van de ANWB-verkiezing rond de allermooiste Vestingstad van Nederland. Ambitie 11 (vernieuwende open vesting) lijkt al in 2021 goeddeels gerealiseerd.

Maar niets is minder waar. Gorinchem gaat in de bestuursperiode 2022-2026 extra investeren om de in 2021 verworven status van Unesco Werelderfgoed en de allermooiste vestingstad van Nederland, als open vesting, waar te maken.

Stadsbelang Gorinchem maakt zich sterk voor de volgende onderwerpen:

Te bewerkstelligen van het toerisme middels de riviercruisevaart furore maakt, de vestingdriehoek wordt opgenomen in de programma’s van de riviercruise rederijen, voldoende walvoorzieningen worden gerealiseerd, etc.

Raadslid:

Wie is Jacques Roeland?

Ik ben een geboren en getogen Gorcummer. Opgegroeid in de Haarwijk. Na de HBS heb ik de Pedagogische Academie en de opleiding tot docent lichamelijke oefening gedaan. Hierna heb ik, met veel plezier, als (vak)leerkracht op verschillende basisscholen in Gorinchem gewerkt. Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen en 3 kleinkinderen.

Wat is je binding met de stad?

Ik vind Gorinchem een prachtige stad. Uniek gelegen aan de rivier de Merwede met zijn levendige Lingehaven. Ik ben hier geboren en getogen en het is hier aangenaam vertoeven.

Waarom kiezen voor Stadsbelang?

Stadsbelang is de lokale partij die het best voor alle belangen van de stad, zonder bemoeienis uit “Den Haag”, kan opkomen. Stadsbelang streeft naar een stad met een goed vestigingsklimaat waar het prettig en veilig werken, wonen en recreëren is en blijft. Daartoe wil stadsbelang initiatieven nemen om samen met andere constructief ingestelde partijen de stad bruisend en leefbaar te houden en te maken.

Waar sta je voor?

Als raadslid van Stadsbelang zet ik me optimaal in om ons weloverwogen verkiezingsprogramma tot uitvoering te brengen.


Raadslid:

Wie is Gerard van der Lee?

Ik ben Gerard van der Lee geboren in Gorinchem.
Na de lagere school heb ik de ULO doorlopen op de Maria school.
Vanaf mijn 16e ben ik gaan werken op een laboratorium in Hoornaar, ik volgde tevens een cursus laborant.

Toen mijn dienstplicht naderde heb ik gekozen voor marinier, heb ik altijd gewild.
Ik houd erg van discipline en orde, en dat wordt je daar wel geleerd.
Als muzikant heb ik samen met een onderdeel van de marinierskapel de laatste trip van HR.MS de Ruyter meegemaakt.
Na mijn diensttijd ben ik een cursus magazijnmeester gaan volgen, en ben toen bij div. bedrijven aan de slag gegaan, orde, en netheid dat was mijn ding.

Ben altijd zeer geïnteresseerd geweest in de politiek.
Ik heb dan ook veel ervaring opgedaan in OR werkzaamheden, almede plaats genomen in de SER. Mijn hobby is muziek, vanaf mijn 4e ben ik begonnen met blokfluit maar al heel gouw had ik al een klarinet in mijn handen. Vanaf die tijd ben ik privé lessen gaan volgen en koos voor een klassieke opleiding. Ik ben in de voetsporen van mijn opa en vader verder gegaan, en ook ik band een eigen band gevormd.

Wat is je binding met de stad?

Gorinchem is mijn stad, mijn leefomgeving waar ik heel graag woon en werk. Mijn opa is ereburger van de stad, mijn vader heeft de erepenning van de stad, allemaal echte Gorkummers. Samen met mijn gezin pachten wij een prachtig pand “BOULEVARD” buiten de waterpoort. Een mooier plek hebben wij ons niet kunnen wensen.

Waar loop je persoonlijk warm voor?
Waar sta je voor in de gemeenteraad?

Als fractie assistent volgde ik alle vergaderingen op de voet, zo kon ik een steentje bijdragen. Mijn grootte voorbeeld is Mevr. Hania mijn mentor, van haar heb ik heel veel geleerd en toegepast.
Mijn volgende wens was raadslid worden, zodat ik kon bijdragen aan de doelen die wij volgen in ons beleid.
Ik wil de Gorkummer vertegenwoordigen in de raad, zorgen voor veiligheid en ouderenzorg , bereikbaarheid. Ook zorgen voor de zorg die bij u past.
Ik ben trots op Stadsbelang, al 47 jaar een begrip in Gorinchem als lokale partij. Daar wil ik bij horen en meewerken om onze stad te promoten.

Politieke vereniging Stadsbelang heeft de z.g. ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, of de vennootschapsbelasting. Onder bepaalde voorwaarden komen ANBI’s in aanmerking voor een vrijstelling van de erf- en schenkingsbelasting, de overdrachtsbelasting en voor een vermindering van de energiebelasting.
Bij haar beschikking van  17 oktober 2017 heeft de belastingdienst Stadsbelang aangemerkt als ANBI-instelling vanaf 1 januari 2017. Het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is 816540573.
Ten behoeve van (de aanvraag van) de ANBI status publiceren we hierbij de volgende voorgeschreven gegevens:
– onze statutair vastgelegde naam is: Vereniging Stadsbelang
– het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 816540573.
– het postadres van Stadsbelang is: Ganzewei 11, 4205 XD Gorinchem (tel. 06-25072963)
– het doel van de vereniging is :
1. de strikt zakelijke behartiging en bevordering van de groei, de bloei en de welvaart van de gemeente Gorinchem, alsmede het algemeen welzijn van haar inwoners, zonder onderscheid van of voorkeur voor levensbeschouwing, partij, rang of stand, een en ander in de ruimste betekenis en verder al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt, of daaraan bevorderlijk kan zijn;
2. de vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door alle wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn en in het bijzonder door het bevorderen van de verkiezing van leden van de vereniging in de gemeenteraad van de gemeente Gorinchem.
– hoofdlijnen beleidsplan:
De vereniging Stadsbelang tracht het hierboven gestelde doel te bereiken door de realisatie van haar beleidsplan, tevens verkiezingsprogramma, zoals dat gepubliceerd is op de website van de vereniging: www.stadsbelanggorinchem.nl
Het vigerend verkiezingsprogramma is het verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018. In de loop van 2017 wordt dit verkiezingsprogramma, na vaststelling in de algemene ledenvergadering, vervangen door het verkiezingsprogramma 2018-2022. Het verkiezingsprogramma voor de volgende raadsperiode wordt eveneens op de website van Stadsbelang gepubliceerd.
– financiën:
Vereniging Stadsbelang heeft een betaalrekening bij de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Het IBAN-rekeningnummer is: NL60 RABO 0192 3429 91. Verder heeft de vereniging een spaarrekening: NL78 RABO 3495 5604 91. Jaarlijks wordt financiële verantwoording afgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Bij haar verklaring van 10 mei 2017 heeft de kascommissie van Stadsbelang het jaarstuk 2016 en de onderliggende financiële stukken en bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden.
– Het bestuur bestaat statutair uit de volgende personen en functies:
F. Polatli. voorzitter
D.R.E. van Gammeren, secretaris
M. Aydemir, penningmeester
A. Yildiz, bestuurslid
M. Hille, bestuurslid
De bestuurders ontvangen vanuit de vereniging geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle betrokkenen bij de verenigingsactiviteiten, bestuurders e.a., zijn vrijwilligers.