13 juli 2017

Anbi-status

Politieke vereniging Stadsbelang heeft de z.g. ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, of de vennootschapsbelasting. Onder bepaalde voorwaarden komen ANBI’s in aanmerking voor een vrijstelling van de erf- en schenkingsbelasting, de overdrachtsbelasting en voor een vermindering van de energiebelasting.
Bij haar beschikking van  17 oktober 2017 heeft de belastingdienst Stadsbelang aangemerkt als ANBI-instelling vanaf 1 januari 2017. Het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is 816540573.
Ten behoeve van (de aanvraag van) de ANBI status publiceren we hierbij de volgende voorgeschreven gegevens:
– onze statutair vastgelegde naam is: Vereniging Stadsbelang
– het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 816540573.
– het postadres van Stadsbelang is: Ganzewei 11, 4205 XD Gorinchem (tel. 06-25072963)
– het doel van de vereniging is :
1. de strikt zakelijke behartiging en bevordering van de groei, de bloei en de welvaart van de gemeente Gorinchem, alsmede het algemeen welzijn van haar inwoners, zonder onderscheid van of voorkeur voor levensbeschouwing, partij, rang of stand, een en ander in de ruimste betekenis en verder al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt, of daaraan bevorderlijk kan zijn;
2. de vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door alle wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn en in het bijzonder door het bevorderen van de verkiezing van leden van de vereniging in de gemeenteraad van de gemeente Gorinchem.
– hoofdlijnen beleidsplan:
De vereniging Stadsbelang tracht het hierboven gestelde doel te bereiken door de realisatie van haar beleidsplan, tevens verkiezingsprogramma, zoals dat gepubliceerd is op de website van de vereniging: www.stadsbelanggorinchem.nl
Het vigerend verkiezingsprogramma is het verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018. In de loop van 2017 wordt dit verkiezingsprogramma, na vaststelling in de algemene ledenvergadering, vervangen door het verkiezingsprogramma 2018-2022. Het verkiezingsprogramma voor de volgende raadsperiode wordt eveneens op de website van Stadsbelang gepubliceerd.
– financiën:
Vereniging Stadsbelang heeft een betaalrekening bij de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Het IBAN-rekeningnummer is: NL60 RABO 0192 3429 91. Verder heeft de vereniging een spaarrekening: NL78 RABO 3495 5604 91. Jaarlijks wordt financiële verantwoording afgelegd aan de algemene ledenvergadering.

Bij haar verklaring van 10 mei 2017 heeft de kascommissie van Stadsbelang het jaarstuk 2016 en de onderliggende financiële stukken en bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden.
– Het bestuur bestaat statutair uit de volgende personen en functies:
F. Polatli. voorzitter
D.R.E. van Gammeren, secretaris
M. Aydemir, penningmeester
A. Yildiz, bestuurslid
M. Hille, bestuurslid
De bestuurders ontvangen vanuit de vereniging geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle betrokkenen bij de verenigingsactiviteiten, bestuurders e.a., zijn vrijwilligers.