21 februari 2018

Voor goede ouderenzorg is heel veel meer nodig

Onder grote belangstelling vond afgelopen vrijdagmorgen in wijkgebouw De Heul het door de Samenwerkende Gorcumse Ouderenbonden (SGO) georganiseerde forumdebat plaats over de ouderenzorg. Met uitzondering van VVD en Jezus Leeft waren alle politieke partijen vertegenwoordigd.

In de eerste termijn kregen de kandidaten van de aanwezige partijen van debatleider Arie Slob drie minuten spreektijd om de speerpunten uit hun verkiezingsprogramma’s over ouderenzorg naar voren te brengen. Al snel bleken er op het gebied van ouderenzorg vele raakvlakken te liggen. Een kleine greep uit de vele punten die aan de orde kwamen waren betaalbare en geschikte woningen voor ouderen, ondersteuning bij het langer zelfstandig wonen, eenzaamheid, ontlasten van mantelzorgers, zorggelden niet oppotten maar inzetten, toegankelijkheid en bereikbaarheid van gebouwen, etc.

 

De lijsttrekker van Stadsbelang Dick van Zanten gaf in zijn reactie aan, dat er voor een goede zorg aan ouderen heel veel meer nodig is dan het op uitvoeringsniveau stapelen van een veelheid aan regelingen en losse maatregelen. De mogelijkheden voor een goede ouderenzorg lijken onbegrensd, maar feit is dat de gemeente Gorinchem nog altijd geen ouderenbeleid heeft. En als de gemeente het overzicht niet eens heeft, wat mag je dan van de individuele oudere verwachten? Van Zanten hield daarom een vurig pleidooi voor het ook in Gorinchem aanstellen van een coördinerend wethouder Ouderenbeleid. Zo’n wethouder is nodig om de positie en de belangen van ouderen in onze lokale samenleving, ook op het gebied van inkomen en wonen veilig te stellen.

In het tweede deel van het debat waren de aanwezige ouderen in de gelegenheid om aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen vragen te stellen. Daarbij kwamen zaken aan de orde als het inzetten van vrijwilligers in zorgcentra, waaronder asielzoekers. Problemen met de toegankelijkheid van ziekenhuis en stadhuis en de verkeersproblematiek van de alom bekende, zo niet beruchte, Bannenweg kwamen ook aan bod. Door de dubbele rijstroken ervaren ouderen het oversteken van de Bannenweg als zeer gevaarlijk. Als een auto voor het zebrapad is gestopt om voetgangers te laten oversteken, gebeurt het dagelijks dat andere auto’s de stilstaande auto links passeren met alle mogelijke gevolgen van dien. Ook staan de voetgangerslichten bij de oversteekplaatsen vaak te kort op groen om slecht ter been zijnde ouderen voldoende tijd te gunnen om veilig over te steken. Ook levert de fileproblematiek tijdens spitsmomenten voor ouderen de nodige extra problemen op.

Aan het eind van de ochtend zagen de lokale politici en de aanwezige leden van de ouderenbonden terug op een geslaagd debat. Het debat bood de lokale politiek in ieder geval voldoende input om in de volgende raadsperiode op het gebied van ouderenzorg voortvarend aan de slag te gaan met het opstellen van gemeentelijk beleid voor ouderen.